16 49 Verstrekte lening aan OGM Chagall

Geacht College,

Fractie Onafhankelijk Rijswijk reageert naar aanleiding van de uitspraken van raadslid Van Dam, van Gemeente Belangen Rijswijk, althans aangehaald in een online artikel van tv Rijswijk, dat er in 2001 een lening is verstrekt van ruim 1 miljoen Euro (1.184.000) aan OGM Chagall, het Grand Winston Hotel, dat na een recent faillissement, een doorstart kent. In het kader van de door u veelvuldig geprezen "openheid en transparantie" heeft de fractie van Onafhankelijk Rijswijk de dringende behoefte om - op basis van artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad - de navolgende vraag aan uw college te stellen:

 1. Ten einde aan alle politieke en openbare speculaties een einde te maken, vraagt Onafhankelijk Rijswijk of uw college ons volledige openheid over deze transactie kan geven, met alle ins en outs van deze transactie en alle gevolgen daarvan?
 2. Omdat de Euro in 2002 werd gevoerd is onze vraag tevens of het over guldens of Euro's gaat, dit omdat het aangehaalde artikel spreekt over euro's?

Dick Jense
Wim Dijkhuizen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 

 1. In 2002 is tussen de gemeente en Chagall Holding B.V. een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het perceel grond waarop het Grand Winston Hotel is gerealiseerd. In de koopovereenkomst is de koopprijs vastgesteld op € 1.815.120,80 (excl. btw) vermeerderd met een bedrag van € 181.512,08 (excl. btw) als tegemoetkoming in de kosten van het slopen van de op het terrein aanwezig opstallen c.a.. 
  Met betrekking tot de betaling van de koopprijs is het volgende afgesproken:
  bij de overdracht van de grond betaalt koper een bedrag ineens van € 589.914,24;
  Daarnaast betaalt koper met ingang van 1 januari 2004 (de beoogde datum van ingebruikname van het hotel) een jaarlijks bedrag aan de gemeente volgens een aan de overeenkomst gehecht aflossingsschema, dat is gebaseerd op een rentepercentage van 6,1% per jaar en een gefixeerde inflatiecorrectie van 2,5% per jaar. Dit bedrag moet jaarlijks bij aanvang van het kalenderjaar zijn bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente.
  Deze koopovereenkomst maakte deel uit van een samenstel van een samenwerkingsovereenkomst en diverse grondtransacties die alle verband hielden met de stedenbouwkundige afronding van de Stationslocatie. De vestiging van het hotel was hierin opgenomen vanwege de wens van Shell om te kunnen beschikken over overnachtingsfaciliteiten in Rijswijk met het oog op de destijds beoogde concentratie van de opleidingsactiviteiten in Rijswijk. Op 29 januari 2002 heeft de raad het raadsvoorstel ‘transacties Stationslocatie’ goedgekeurd.
  In 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders ermee ingestemd dat de schuld van Chagall Holding BV respectievelijk de Onroerend Goed Maatschappij Grand Winston B.V. is overgenomen door Onroerend Goed Maatschappij Chagall B.V. In de overeenkomst zijn hypothecaire zekerheden ingebouwd.
  De overeenkomst is afgesloten met de Onroerend Goed Maatschappij Grand Winston B.V.  Op 12 juli is het faillissement uitgesproken van Hotel Exploitatiemaatschappij Grand Winston B.V. Dit is de exploitant van het hotel en niet de eigenaar van het onroerend goed. Het faillissement heeft dan ook geen consequenties voor de afgesloten lening.
 2. Het betreft een lening in euro’s.

 

Burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                                                                           de voorzitter
drs. A. de Baat                                                                        drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk