16 40 Problemen die sportclubs ondervinden door hun financiële verplichtingen in Rijswijk

Reeds eerder dit jaar stelden wij u vragen over problemen die sportclubs ondervinden door hun financiële verplichtingen in Rijswijk die hen in het functioneren belemmeren. Nog altijd circuleren er verhalen over schulden die zouden zijn ontstaan op de sportlocatie Sportpark Hoekpolder. Het is Onafhankelijk Rijswijk bekend dat Sportpark Hoekpolder een aantal vaste gebruikers (verenigingen) kende. Teneinde fiscaal voordeel te behalen werd een exploitatiestichting in het leven geroepen. Afgelopen jaren is het aantal gebruikers van deze locatie afgenomen en zijn de kosten van deze locatie eerder toe- dan afgenomen.

  1. Hebben vaste gebruikers, die inmiddels geen gebruik meer maken van de velden van deze sportaccommodatie, aan alle financiële verplichtingen voldaan voordat zij het gebruik van deze velden beëindigden?
  2. Kampt, ten gevolge van vertrek van vroegere gebruikers, de exploitatiestichting Hoekpolderpark met tekorten of betalingsachterstanden?
  3. Als er sprake is van betalingsachterstanden, met name jegens de gemeente, waardoor is - of wordt - dit dan veroorzaakt?
  4. Kunt u ons de verzekering geven dat tekorten, mochten die zijn ontstaan door vertrek van vroegere gebruikers, niet aan de achterblijvers worden of al zijn doorberekend?
  5. Zijn er dit jaar bij de gemeente Rijswijk, via het college of ambtelijk, verzoeken van sportorganisaties of verenigingen tot uitstel van betaling of om lastenvermindering binnengekomen? Zo ja, hoeveel verzoeken zijn dat dan?

W. Dijkhuizen

D. Jense

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

  1. De gemeente  heeft voor het gebruik van de sportvelden op Sportpark Hoekpolder een huurovereenkomst gesloten met de Stichting Sportpark Hoekpolder (hierna te noemen  de Stichting) en niet met de verenigingen die  gebruik maken van de velden.  Die  verenigingen hebben derhalve geen directe financiële verplichtingen jegens de gemeente.
  2. De Stichting heeft (nog) niet aan alle financiële verplichtingen voldaan. De  voorschot nota voor het 1ste halfjaar 2016 is nog niet voldaan. De Stichting heeft om een regeling met de gemeente verzocht. De gemeente is in gesprek met de Stichting over hoe deze regeling er uit moet zien. Uit het verzoek blijkt dat de Stichting kampt met tijdelijke betalingsproblemen als gevolg van het vertrek van de vroegere gebruiker SV Hoekpolder.
  3. Zie 2.
  4. De gemeente heeft een huurovereenkomst met de Stichting voor het gehele sportpark Hoekpolder.  De gemeente heeft geen invloed op de doorberekening van de huur door de Stichting aan de verenigingen, wel zijn we in gesprek met de Stichting om afspraken te maken.
  5. Naast de Stichting Sportpark Hoekpolder is er in Rijswijk nog een andere vereniging waar een betalingsregeling loopt.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                                         de voorzitter
drs. A. de Baat                                                                       drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk