16 24 Problemen afdracht huren sportverenigingen

Geacht College,

"Naar aanleiding van meerdere klachten uit sportend Rijswijk, over (hoge) rekeningen die men heeft te voldoen aan de gemeente Rijswijk, heeft fractie Onafhankelijk Rijswijk de afgelopen weken een spreekwoordelijk 'rondje langs de velden gemaakt.' Ons is gebleken dat verschillende sportverenigingen - meer of minder - moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Ons onderzoek is ons mede ingegeven door de grote financiële problemen bij voetbalvereniging Haaglandia, die u vandaag te kennen heeft gegeven de huur mee te willen beëindigen."

Fractie Onafhankelijk Rijswijk stelt de navolgende artikel 42 vragen aan het college.

  1. Fractie Onafhankelijk Rijswijk vraagt uw college de gemeenteraad volledig te informeren over alle verzuim (achterstand) van betalingen (huren en anderszins) van alle sportverenigingen die betalingen zijn verschuldigd aan de gemeente Rijswijk. Het betreft zowel veldhuur en/of accommodatie huur.
  2. Onafhankelijk Rijswijk verzoekt u de raad te informeren welke andere financiële verplichtingen jegens de gemeente (bijvoorbeeld heffing OZB e.d.) sportclubs en/of sportstichtingen in Rijswijk hebben.
  3. Met betrekking tot publiekelijk gedane uitspraken op social media van een bestuurslid van een Basketbalvereniging uit Rijswijk, over 'het grote verschil tussen binnensportclubs en buitensportverenigingen', zouden wij graag zorgvuldig geïnformeerd willen worden waaruit dat verschil bestaat.
  4. Is het college, op verzoek van fractie Onafhankelijk Rijswijk, bereid om op zeer korte termijn met de raad en vertegenwoordigers van Rijswijkse sportverenigingen een brainstormsessie te beleggen over mogelijke oplossingsrichtingen die soelaas kunnen bieden aan de steeds moeilijker wordende financiële verplichtingen? Indien u dit niet wilt, vragen wij  u dit dan deugdelijk onderbouwd te motiveren?

Nb:
Mocht de door fractie Onafhankelijk Rijswijk gevraagde informatie - uit het oogpunt van privacy - niet volledig openbaar kunnen worden gedeeld, dan verzoeken wij u de gemeenteraad dit vertrouwelijk te doen toekomen.

Dick Jense
Wim Dijkhuizen

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Er zijn bij andere sportverenigingen/ sportstichtingen dan Haaglandia  geen structurele achterstanden. Er is één stichting met een (nog) niet betaalde voorschotnota. Dit betreft de  veldhuur voor het 1e halfjaar 2016 van € 12.526,89. Hiervoor is een verzoek tot een betalingsregeling ingediend. Voorts is er een betalingsregeling met een sportvereniging overeengekomen. Deze regeling wordt volgens afspraak nagekomen.
  2. Naast de OZB en de huur voor het gebruik van de velden dan wel sportzalen zijn er geen financiële verplichtingen. De uitzondering hierop is KRSV Vredenburch. Zij is huur voor het gebruik van de opstal verschuldigd.
  3. Ons is niet geheel duidelijk op welk verschil tussen binnensportclubs en buitensportverenigingen het bestuurslid doelt. Er vanuit gaande dat het verschil slaat op de tarieven dan laten wij u het volgende weten: Op  4 maart 2008 heeft de raad een tarief vastgesteld voor de huur van binnen- en buitensportaccommodaties. Hierbij wordt uitgegaan van een kostprijs georiënteerd tariefstelsel, uitgaande van dekkingspercentages van de feitelijke kosten voor een soort accommodatie. Er geldt een dekkingspercentage van 36 %voor sporthallen. Voor de buitensport geldt een dekkingspercentage van 11% voor alle velden.  De nu gehanteerde tarieven staan hiermee in verhouding tot de tarieven zoals deze ook in de regio worden gehanteerd.
  4. Gezien het feit dat er maar een sportstichting een verzoek heeft gedaan tot het treffen van een betalingsregeling, achten wij het niet noodzakelijk een gesprek aan te gaan met alle gebruikers van de sportaccommodaties in  Rijswijk over mogelijke oplossingsrichtingen voor de financiële verplichtingen.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                                                        de burgemeester,
drs. A. de Baat                                                                      drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk