16 17 Voldoet Haagweg nu wel aan de verwachtingen

In januari 2016 stelde het CDA vragen over de verkeersproblematiek op en rond de Haagweg. U antwoordde dat er nog werkzaamheden uitgevoerd moesten worden, zoals o.a. het afstellen van de stoplichten.
De problemen duren nog steeds voort, zo is onze waarneming.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk:

  1. Hoe staat het met de werkzaamheden die nog uitgevoerd moesten worden? Hoe beoordeelt u de huidige situatie en wat moet er gebeuren om de problemen alsnog te verhelpen?
  2. Kunt u de burgers op korte termijn voorlichten over de stand van zaken en de uitkomst van alle inspanningen en daarbij  het perspectief voor de burgers?

Krijn de Graaf,
Raadslid CDA

Antwoord

Het College beantwoordt deze vragen als volgt:

  1. Het is juist dat er nog enkele werkzaamheden moeten plaatsvinden. Zoals gebruikelijk bij  werken van deze omvang is hiervoor met de aannemer een nazorgperiode van een half jaar na opleveringsdatum afgesproken. De duur van deze periode geeft ons ook gelegenheid om te bestuderen hoe het verkeer zich na de herinrichting gedraagt en waar eventueel nog moet-  en kan worden bijgestuurd. Een belangrijke wijziging die nog wordt uitgevoerd, is de aanpassing van de verkeersregelinstallatie om het mogelijk te maken dat HTM-bussen in beide richtingen gebruik kunnen maken van de trambaan op de Haagweg tussen Lindelaan en Geestbrugweg. Met deze aanpassing verwachten we de wachtrij te verkorten en de doorstroming verder te verbeteren. Verder worden binnenkort nog een aantal andere civiele aanpassingen uitgevoerd. Dit zijn onder andere  de verplaatsing van een   bovengeleidingsportaal voor de tram nabij de Hoornbrug  en het aanbrengen van ribbeltegels met een rood-wit paaltje in de as van  het verbindend fietspad tussen de aansluiting Hoornbruglaan en de fietsstraat. Hiermee willen we voorkomen dat autoverkeer komend van de Hoornbrug in de richting van de Geestbrugweg over het fietspad  naar de fietsstraat rijdt. Dit  verkeersgedrag is illegaal en levert  hinder en gevaar voor fietsers op.
  2. Tijdens de slotvergadering met het Omgevingsteam Haagweg   op15 maart jongstleden hebben wij, zoals hiervoor gezegd, meegedeeld dat we de nazorgperiode t/m  de zomervakantie dit jaar ook gebruiken om het verkeersgedrag te bestuderen. Onze eerste waarneming is dat de nieuwe inrichting niet leidt tot grote problemen of extra opstoppingen, hoewel het volledig effect van de nieuwe inrichting, zoals u bekend is, pas bereikt wordt als over enkele jaren de Rotterdamsebaan wordt opengesteld. Op dit moment zijn we al voorzichtig positief over het huidige weggebruik en zien we in de praktijk vooral het positieve effect van de “vergroening” op de belevingskwaliteit. Het omgevingsteam, in zijn rol als vertegenwoordiging van de burgers, ondernemers en gebruikers, onderschrijft deze laatste conclusie. In die zin zijn de direct omwonenden dus op de hoogte  van de huidige stand van zaken. Uw suggestie om de burgers, maar dan  Rijswijk- breed,  te informeren nemen wij over. In de lokale pers en op de website zullen wij hieraan verder aandacht besteden.

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                                         de burgemeester,
drs. A. de Baat                                                                      drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA