16 13 Inzet flexteams

Geacht College,

Naar aanleiding van een terugkoppeling van onze burgemeester aan de gemeenteraad t.a.v. afspraken over veiligheid en voldoende politiesterkte bij de komst van een AZC in Rijswijk, heeft onze fractie - na bestudering van oudere documenten - de navolgende vragen over de toezegde 25 extra politiemensen (25 fte's) in te zetten in een zogenoemd 'flexteam'.
"Fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft zich, zoals nu is gebleken, tevoren geen rekenschap gegeven dat In het Organisatie plan uit 2012, staat geschreven dat het voornemen is dat 'team Rijswijk' 16 fte's dient in te leveren'. De vraag lijkt fractie Onafhankelijk Rijswijk gerechtvaardigd dat 'het vermoeden bestaat dat de in 2014 aangetreden gemeenteraad niet over deze kennis beschikt. Daar komt nog eens bij dat de reorganisatie nog niet is afgerond."

Reden waarom de leden van fractie Onafhankelijk Rijswijk uw college de navolgende vragen stellen:

 1. Heeft bovengenoemde korting met 16 fte's daadwerkelijk plaatsgevonden?
 2. Kunt u ons precies uitleggen wat nu de toezegging van 25 fte's waard is?
 3. Gaat de oorspronkelijke vermindering niet door en komen daar 25 fte's t.b.v.'Flexteam' bij of betekent de toezegging 25 - 16 = 9 fte's?
 4. Bent u het met fractie Onafhankelijk Rijswijk eens dat Rijswijk, indien dit laatste het geval is, wij er met deze toezegging van 25 fte's voor de inzet van een flexteam wel heel erg bekaaid van af komen?
 5. Is uw college bereid om, indien de daadwerkelijke extra fte's uiteindelijk op 9 ft's uitkomen, alsnog om extra politie ft's te pleiten?
 6. Heeft uw college zich er rekenschap van gegeven dat, mocht de uitkomst van het door onze fractie onder vraag 3 gestelde kloppen, dat u hiermee de raad op zijn zachtst gezegd "gebrekkig heeft geïnformeerd?"

Namens de fractie van Onafhankelijk Rijswijk,
Wim Dijkhuizen,
Dick Jense.

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Het reorganisatieplan uit 2012 voorzag in de overgang van 2/3e van de recherchecapaciteit van bureau Rijswijk naar het district. Dit komt neer op 12 fte. Tevens werd voorzien in de overgang van de info-unit van bureau Rijswijk naar het district. Dit komt neer op 4 fte. Beide overgangen zijn gerealiseerd. Deze mensen zijn niet “ingeleverd”. Zij werken nog steeds voor Rijswijk, maar hun werkzaamheden zijn nu in het district georganiseerd.
 2. Bij de inrichting van de nationale politieorganisatie is organisatorisch voorzien dat elk district een flex-team krijgt waarin ongeveer 25 mensen worden geplaatst. Dit flex-team is niet gekoppeld aan een bepaald bureau uit het district of aan een bepaald vast onderwerp. Het flex-team wordt probleemgericht ingezet. De toezegging die in het districtscollege is gedaan is dat het in te richten flex-team voor ons district het vluchtelingenvraagstuk mag prioriteren en van daaruit kan worden ingezet voor de AZC’s van Rijswijk en Westland.
 3. N.v.t.
 4. Antwoord op 4 (nogmaals als 3 genummerd in de vraagstelling): N.v.t.
 5. N.v.t.
 6. N.v.t.

De secretaris,                                                                        de burgemeester,
drs. A. de Baat                                                                      drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk