16 07 Energiezuinig wonen voor iedereen

Geacht College,

Vandaag berichtte het Algemeen Dagblad weer over het grote aantal  woningen in Rijswijk dat niet energiezuinig is. De krant schrijft dat het aantal woningen met een energiezuinige beoordeling in Rijswijk relatief laag is. Slechts een kwart  van de huizen heeft een energielabel C of hoger. Rijswijk is daarmee zelfs één van de minst zuinige regio’s op het gebied van woningen in heel Nederland.
Een opvallend gegeven voor het CDA, gezien het feit dat we hier vanuit de CDA-fractie al vele malen eerder vragen over hebben gesteld en zelfs een initiatiefvoorstel over hebben ingediend om het energievriendelijk verbouwen van woningen te stimuleren. Het college antwoordde steeds op onze vragen dat er plannen in de maak zijn en budgeten beschikbaar zijn gesteld om dit probleem aan te pakken. Maar het resultaat blijft voorlopig uit.

De CDA-fractie wil graag de volgende vragen aan het college stellen:

  1. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het effect van het gevoerde beleid tot te weinig effect leidt en dat het gewenste effect te lang op zich laat wachten.
  2. Hoe gaat u er voor zorgen dat energiezuinig-wonen voor het grote publiek bereikbaar wordt in Rijswijk?
  3. Welke extra activiteiten zet u in om Rijswijk energievriendelijker te maken?
  4. Kunt u aangeven hoe u de woningbouwverenigingen gaat bewegen tot het energiezuiniger maken van hun woningen.
  5. Kunt u concreet aangeven hoe u de Klimaatdoelstelling 2020 (20% minder co2) in Rijswijk gaat realiseren?

CDA fractie Rijswijk,
Johanna Besteman
 

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

 

  1. Nee. De transitie naar energiezuinige woningen zal ook niet van de één op de andere dag plaatsvinden. Het is een forse opgave. Meer dan 85% van de bestaande woningen in Rijswijk is gebouwd voor 1980. Een groot deel van deze woningen is slecht geïsoleerd en heeft vaak een oude cv-ketel.  De afgelopen jaren hebben we verschillende activiteiten ingezet waarvan we nu al een aantal effecten terug zien. Om een aantal concrete voorbeelden te noemen: in de wijkgerichte energiebesparingscampagne in Leeuwendaal, de Strijp, Hoekpolder en Vrijenban hebben 418 bewoners energiebesparende maatregelen getroffen. Daarnaast komen dit jaar naar verwachting 1.122 nieuwe zonnepanelen op daken in Rijswijk. Dit komt o.a. voort uit de groepsaankoop zonnepanelen die we vorig jaar organiseerden.
  2. De  aanpak betreft wijkgerichte energiebesparingscampagnes, prestatieafspraken met woningcorporaties, de Woonwijzerwinkel (het regionaal energieloket), het gericht betrekken van de Verenigingen van Eigenaren, groepsaankopen duurzame maatregelen en duurzaamheidsleningen. Daarnaast werken we samen met de bedrijven in de Plaspoelpolder bij het verduurzamen van hun vastgoed. Met woningcorporaties zetten we in op de ontwikkeling Stroomversnelling.
  3. Wij zetten het huidige pakket aan maatregelen in (zie vraag 2). Daar, op woningen en bedrijven, de grootste winst is te behalen.
  4. Met de woningbouwverenigingen maken wij prestatieafspraken. Hier komen ook afspraken in over de energiezuinigheid van de woningen, mede gelet op de ontwikkelingen Stroomversnelling en Nul op de meter.
  5. Zie vraag 2 voor concrete maatregelen. De duurzaamheidsambitie en de werkwijze is vastgesteld in de ‘Duurzaamheidsagenda 2020”. De ambitie ligt op 25% minder co2 ten opzichte van 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                                                        de burgemeester,
drs. A. de Baat                                                                      drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

CDA