16 06 Verkoop bedrijfstak AVALEX

Geacht College,

Uit de media vernamen wij dat ons afvalinzamelingsbedrijf haar bedrijfstak AVALEX Bedrijfsafval b.v. heeft verkocht aan Remondis b.v.
Verder zouden beide partijen de afspraak hebben gemaakt geen uitspraken te doen over de overnameprijs. Gebaseerd op het hiervoor gestelde heeft de fractie van Onafhankelijk Rijswijk de volgende vragen:

 1. Is het waar dat de bedrijfstak AVALEX Bedrijfsafval b.v. is verkocht?
 2. Zo ja, dan vindt onze fractie dat er zeer onzorgvuldig is gehandeld door niet vooraf de diverse gemeenteraden in kennis te stellen van deze voorgenomen verkoop. Deelt u onze zienswijze?
 3. Waarom de geheimzinnigheid over de verkoopprijs?
 4. Kan uw college ons laten weten welk bedrag met deze transactie is gemoeid?
 5. Wat gaat er gebeuren met de opbrengst van deze transactie. Krijgen de deelnemende gemeenten een evenredig deel bijgeschreven op hun rekening?
 6. Indien de vorige vaag met “ja” beantwoord wordt, heeft dat dan een positief effect voor jaarlijkse bijdrage “Afvalstoffenheffing” voor de Rijswijkse burgers?

Namens de fractie van Onafhankelijk Rijswijk,
Wim Dijkhuizen,
Dick Jense.

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja.
 2. De verkoop van het bedrijfsmatige onderdeel van Avalex is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur en hoeft niet te worden voorgelegd aan de raad. We vinden de betrokkenheid en informatiepositie van de raad belangrijk en hebben ons ingespannen om u direct te informeren, nadat de besluitvorming en de uitwerking daarvan zijn beslag hadden gekregen. Avalex heeft het persbericht met informatie over de verkoop daarom eerst naar de griffies van de deelnemende gemeenten verzonden en pas daarna verspreid.
 3. Het bestuur van Avalex is in de gesloten overeenkomst overeengekomen dat er een strikte geheimhouding ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst geldt, uit privacy -en concurrentieoverwegingen. In de komende Jaarrekening zal Avalex verantwoording afleggen over de verkoop.
 4. Zie antwoord vraag 3.
 5. Het Algemeen Bestuur van Avalex neemt hier binnenkort een besluit over.
 6. Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                                         de voorzitter
drs. A. de Baat                                                                       drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk