Plaspoelpolder

De toekomstvisie Plaspoelpolder (2017) is in 2019 geactualiseerd met een Addendum. Op 24 september 2019 is het Addendum vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document is een toevoeging op de huidige visie. In navolging hierop is een Uitvoeringsagenda 2020-2021 opgesteld. Dit is een overzicht en planning van alle lopende en te nemen acties die voortvloeien uit de visie.

Toekomstvisie Plaspoelpolder

Een toekomstvisie is nodig om een duidelijk beeld te hebben van de ambities. Dat beeld is belangrijk om initiatiefnemers met plannen voor investeringen duidelijkheid te bieden over kansen en (on)mogelijkheden in de Plaspoelpolder. Tegelijkertijd geeft een toekomstvisie de gemeente Rijswijk handvatten om initiatieven uit de markt te beoordelen. In de Toekomstvisie wordt het gebied en het krachtenveld waarin het zich bevindt geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in zes speerpunten voor de gebiedsaanpak:

  1. volwaardig onderdeel van Rijswijk
  2. sterk verblijfsklimaat
  3. werkgelegenheid en onderwijs
  4. groen en duurzaam
  5. specifieke kwaliteiten en milieus versterken
  6. benutten van de goede ligging en perfecte ontsluiting

Deze speerpunten blijven in de actualisatie van de toekomstvisie Plaspoelpolder onveranderd.

Toevoegingen met het Addendum

Vanuit de huidige toekomstvisie is er samen met de verschillende partners hard gewerkt aan diverse veranderingen en verbeteringen in de Plaspoelpolder. Echter zijn door actuele marktontwikkelingen, zoals het vertrek van Shell en de vraag naar kantoren, bedrijfsruimte en woningen, een aantal wijzigingen en aanscherpingen van deze visie noodzakelijk. Het addendum is een toevoeging op de Toekomstvisie Plaspoelpolder en dient de speerpunten van de toekomstvisie beter te bewerkstelligen: het bereiken van een 24/7 verblijfsklimaat en daarmee een goed vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder.

Een belangrijke toevoeging is om op meer locaties functiemenging toe te staan, waaronder wonen. Er is een nieuwe gebiedsindeling, waarbij ieder deelgebied zijn eigen profiel kent met toegestane functies. Bovendien is er met het addendum de wens voor een campusmilieu op het Kesslerpark en een duidelijke definitie van werken, hotel, flexwonen en wonen toegevoegd.

Deze aanpassingen zijn wenselijk om verschillende redenen. Ten eerste helpen de aanpassingen om het aantal leegstaande kantoren terug te dringen. Ten tweede bieden deze toevoegingen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de enorme vraag naar woningen in de regio. Daarbij draagt functiemenging bij aan een 24/7 verblijfsklimaat en daarmee het vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder. De economische omstandigheden zijn nu gunstig om vaart te maken in de revitalisering van de Plaspoelpolder.

Proces

Het conceptaddendum is op 28 mei 2019 tijdens een druk bezochte bijeenkomst ter consultatie gelegd. Ook zijn er in de maand mei en juni 2019 gesprekken geweest met BBR, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en met partijen, zoals projectontwikkelaars. In deze maanden is duidelijk geworden dat de ingezette koers van het addendum werd ondersteund. Mede op basis van de opgehaalde input tijdens de consultatiebijeenkomst op 28 mei, is een definitieve versie van het addendum opgesteld en op 24 september heeft de gemeenteraad het addendum vastgesteld. Hierop volgend is een uitvoeringsagenda opgesteld. Dit is een overzicht en planning van alle lopende en te nemen acties die voortvloeien uit de visie.