Julianastraat

De Julianastraat heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen en gasleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dat maakt een nieuwe inrichting mogelijk. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Julianastraat

Nieuwe ontwikkelingen

Tot 6 april jl. zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om uw reactie op het inrichtingsplan kenbaar te maken. De reacties en suggesties zijn verzameld en beoordeeld door het projectteam op o.a. technische en financiële haalbaarheid.

Een overzicht van de ontvangen reacties en de beantwoording hierop kunt u hier terugvinden. Veel reacties worden verwerkt in het definitief inrichtingsplan. Er zijn ook aanpassen gemaakt in het bebordingsplan.

Definitief inrichtingsplan

Het definitieve inrichtingsplan wordt ter vaststelling aan het college van B&W aangeboden. Zodra hierover een besluit is genomen worden de bewoners van de Van Dijck en Van Ostadelaan geïnformeerd.

Voorgeschiedenis

Op 4 maart 2020 werd een bewonersavond gehouden in wijkgebouw De Ottoburg. Tijdens deze bijeenkomst werden de bewoners met een presentatie op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het voorlopig inrichtingsplan van de herinrichting Julianastraat, waarin voorstellen en suggesties van bewoners waren opgenomen, werd als 3D visualisatie gepresenteerd. Met deze visualisatie kon gedetailleerd de nieuwe inrichting van de straat bekeken worden.

Bekijk hier de visualisaties:

Ook werd er een groenplan gepresenteerd.

Tijdens en na de presentatie hadden de bewoners nog een aantal wensen en/of mogelijkheden geuit. Bekeken zou worden of deze haalbaar waren en opgenomen konden worden in het definitief inrichtingsplan. Tot 6 april 2020 was er de mogelijkheid om reacties op het voorlopig inrichtingsplan aan ons door te geven, bij voorkeur via herinrichtingjulianastraat@rijswijk.nl

In juli 2019 bracht wethouder Van der Laar met medewerkers van de gemeente een bezoek aan de Julianastraat. Daarbij leidde een aantal bewoners hen rond. Samen hebben zij de door de bewoners aangedragen problemen, de ervaren overlast en de ontstane schade in de openbare ruimte bekeken en besproken. De medewerkers van de gemeente zijn aan de slag gegaan met deze opmerkingen. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor de herinrichting van de Julianastraat.

Planning

  • November 2019 Bewonersbijeenkomst schetsontwerp
  • December 2019 Opstellen voorlopig ontwerp
  • Maart 2020 Bewonersbijeenkomst voorlopig ontwerp
  • April 2020 Opstellen definitief ontwerp
  • Juni 2020 Vaststelling definitief ontwerp
  • 3e kwartaal 2020 Start voorbereiding uitvoeringsplan
  • 4e kwartaal 2020 Aanbesteding uitvoering van de herinrichting. Uitvoering bomenkap en vervangen gas- en elektraleiding
  • 2e kwartaal 2021 Start uitvoering herinrichting Julianastraat
  • Najaar 2021 Aanplant bomen