Bestuurlijke lus bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de raad van de gemeente Rijswijk op 14 september 2021 het bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening heeft aangepast door een nadere motivering op te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 24 maart 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 24 september 2019 van het genoemde bestemmingsplan.

Hoornwijck-Broekpolder

Bestuurlijke lus

De Raad van State heeft via de tussenuitspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen een gebrek ten aanzien van het eerdere vaststellingsbesluit van 24 september 2019 te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. De gemeente diende het gebrek vóór 22 september 2021 te herstellen. Met het opnemen van een nadere motivering in de toelichting van het bestemmingsplan geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 maart 2021 met nummer 201907623/1/R3. Met dit besluit wordt uitsluitend de toelichting van het bestemmingsplan aangepast. De gegeven bestemmingen, planregels en verbeelding blijven ongewijzigd.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit met de aangepaste toelichting van het bestemmingsplan “Hoornwijk-Broekpolder, 1e herziening” liggen hierna, met ingang van vrijdag 24 september 2021 tot en met donderdag 4 november 2021, ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn ook digitaal in te zien via www.rijswijk.nl/projecten/hoornwijck. De digitale stukken kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpherzhoornwbroekp-VA01.

Beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan

Een belanghebbende kan gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Er kan alleen beroep worden aangetekend tegen de nadere motivering die in de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. 

Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het besluit tot aanpassing van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet eerder in werking dan dat op een dergelijk verzoek is beslist.