HBG-locatie

Samen met ontwikkelaar Syntrus Achmea wordt al enkele jaren gewerkt aan de transformatie van de voormalige kantoorlocatie van de Holland Beton Groep, beter bekend als de HBG-locatie aan de Prinses Beatrixlaan. 

De herontwikkeling van de HGB-locatie zorgt niet alleen voor een oplossing voor de langjarige leegstand van deze kantoorlocatie, maar ook voor een kwalitatieve impuls aan het gebied Bogaard stadscentrum. Vanwege de centrale ligging, de nabijheid van diverse voorzieningen en ontsluitingswegen leent de HGB locatie zich goed voor een intensief (woon)programma. Het plan draagt hiermee bij aan het woningtekort in de regio.

De bestaande kantoorgebouwen maken plaats voor vijf woontorens en daartussen stadswoningen. De torens worden gebouwd rond een verhoogde groene binnentuin, waaronder parkeerplaatsen komen. In de torens, die richting de Prinses Beatrixlaan en de Generaal Spoorlaan oplopen in hoogte, worden in totaal maximaal 550 woningen gebouwd, met name in het middeldure huur- en koopsegment. De locatie zal, in samenhang met de overige hoogbouw binnen het gebied, als een icoon en landmark voor Rijswijk fungeren. 

Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 4 februari 2020 het bestemmingsplan “Herontwikkeling HBG-locatie” gewijzigd vastgesteld.
Er zijn o.a. een geactualiseerd parkeeronderzoek en een gedetailleerdere bezonningsstudie toegevoegd aan het bestemmingsplan. Tevens is de toegestane horecacategorie binnen de bestemming “Gemengd” gewijzigd van 1b naar 1a. Ook is de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om meer woningen toe te staan onder voorwaarden geschrapt.

Deze wijzigingen hebben inhoudelijk niet tot een ander plan geleid. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de Nota van Zienswijzen, die deel uitmaakt van het raadsbesluit.

 

Herziene stedenbouwkundige opzet HBG-locatie

impressie is van Minister Tempellaan

Beroepsprocedure

Op 21 april jl. de Raad van State een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling HBG-locatie’. Dit bestemmingsplan werd al eerder (op 4 februari 2020) door de gemeenteraad vastgesteld en maakt de bouw van 550 woningen mogelijk op de zogenoemde ‘HBG-locatie’ in de Ministerbuurt.

Ondanks een bezwaar op het bestemmingsplan heeft de Raad van State nu geoordeeld dat het bestemmingsplan inhoudelijk overeind blijft. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan er uitvoering worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van de HBG-locatie.

Planning

De ontwikkelaar, Syntrus Achmea, is inmiddels weer volop bezig met de verdere planuitwerking. De planning voor de uitwerking bedraagt circa 12 maanden. Hierna zal de omgevingsvergunning worden ingediend, alvorens de realisatie gestart zal worden. De start bouw wordt verwacht in de 2de helft van 2022. Vooruitlopend hierop zal gestart worden met de sloopwerkzaamheden.