HBG-locatie

In het forum Stad van de gemeenteraad zijn op 26 januari 2016 de eerste ontwerpschetsen gepresenteerd voor het kantoorpand van de voormalige Hollandse Beton Groep, beter bekend als het HBG-pand.

Het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling HBG-locatie lag van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage. Op basis hiervan zijn inspraakreacties ingediend en door de ontwikkelaar en gemeente verwerkt.

Aan de ingediende reacties is met name tegemoet gekomen op onder andere de volgende aspecten:

  • Er zullen slechts 5 in plaats van 6 torens gebouwd worden, met daartussen stadswoningen. De torens worden minder hoog.
  • Er wordt meer ruimte gecreëerd voor groen langs de Generaal Spoorlaan zijde en aandacht voor goede ecologische inrichting langs de Minister van den Tempellaan

Omdat het plan hiermee aanzienlijk is gewijzigd, is er een nieuw moment van inspraak mogelijk.

Inspraak herziene stedenbouwkundige opzet HBG-locatie

Op 15 januari 2019 is tijdens een informatieavond de herziene stedenbouwkundige opzet voor de HBG-locatie gepresenteerd. De presentatie vindt u hier. Bekijk ook het filmpje.

Van 16 januari tot en met 30 januari kunt u uw reactie op deze herziene stedenbouwkundige opzet kenbaar maken. U kunt uw inspraakreactie schriftelijk richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. mevrouw M.C. de Hoog, of een e-mail sturen aan mdhoog@rijswijk.nl, onder vermelding van ‘Inspraakreactie HBG’.

De ingekomen reacties zullen worden beantwoord en waar mogelijk worden meegenomen bij de verdere planuitwerking. Pas na deze hernieuwde inspraak zal de formele bestemmingsplanprocedure worden hervat met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.