Havenkwartier

Een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Die toekomstbestendig is. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Een uniek stukje stad waar iedere Rijswijker graag komt. Dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders voor het Havenkwartier. Door er woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied met bijvoorbeeld meer horeca aantrekkelijker, maar ook veiliger te maken voor ondernemers wil gemeente Rijswijk deze ambitie waarmaken. In het Ontwikkelkader Havenkwartier staat hoe de verschillende opgaven wonen, bedrijvigheid, natuur en verkeer hier een plek kunnen krijgen.

Impressie vanaf de Prunuskade richting het Havenkwartier van de mogelijke bebouwing op de kop langs het Jaagpad thv de Steenplaetstraat en Limpergstraat

In het Havenkwartier bieden de haven en de Vliet grote kansen om een aangenaam verblijfsgebied te creëren waar het fijn wonen en werken is, met een passend aanbod aan maatschappelijke, recreatieve en horecavoorzieningen. Ook willen we dat huidige bedrijven in het gebied blijven én nieuwe er zich vestigen. Door zijn ligging nabij het NS-station, doorgaande wegen in Rijswijk en de A4 is het Havenkwartier zowel voor bedrijven als voor toekomstige bewoners uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.

Proces tot nu toe

De transformatie van het Havenkwartier is een enorme opgave met veel verschillende belangen. Al langere tijd zijn we daarom met inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Ook zijn er allerlei onderzoeken gedaan. Onder andere naar de effecten van het toevoegen van veel woningen op de leefbaarheid. Maar ook naar de verkeerseffecten en bereikbaarheid. Wethouder Van de Laar: “Bij de verdere uitwerking van de verschillende deelplannen zullen aspecten als bereikbaarheid, parkeerdruk en leefbaarheid continu tegen het licht worden gehouden. Het ontwikkelkader geeft in grote lijnen aan wat mogelijk en wenselijk is in het Havengebied, maar voor de bouwplanaanvragen doen we gedetailleerder onderzoek en kijken we goed naar wat wel en niet kan. Ook dan blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers.”

 • Op 28 mei 2019 is deze notitie aan de raad gepresenteerd en tot en met 11 juli 2019 lag deze ter inzage.
 • Tijdens een inloopbijeenkomst op 2 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook zijn er met afzonderlijke belanghebbenden(groepen) gesprekken gevoerd onder andere naar aanleiding van de inspraakreacties die zij hadden ingediend.
 • Er is extra onderzoek verricht naar verkeer, parkeren en bezonning en windhinder.Deze onderzoeken zijn gepresenteerd tijdens de tweede inloopbijeenkomst in oktober 2019.
 • Tijdens de laatste inloopbijeenkomst in 2019 bleek dat er nog onvoldoende draagvlak was in de buurt voor de voorgestelde stedenbouwkundige invulling. De wethouder van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling heeft voor de zomer van 2020 (digitaal) gesprekken gevoerd met omwonenden en ondernemers in het gebied en met projectontwikkelaars, om hen te informeren over de vervolgstappen en hoe we het participatietraject willen afronden.
 • Als gevolg van corona heeft het participatietraject noodgedwongen enige tijd stil gelegen. Daarom is het participatietraject verlengd, waarbij de gesprekken met bewoners, omwonenden en ondernemers over de inspraakreacties na het zomerreces van 2020 zijn vervolgd en hebben we daarna de definitieve antwoorden op de inspraakreacties kunnen geven. In juli 2020 is een voortgangsbericht over het Havenkwartier gestuurd naar de gemeenteraad.
 • Ook hebben we de aanpassing van het ontwikkelkader en de concept- leefbaarheidseffectrapportage besproken tijdens een interactieve digitale bijeenkomst op maandagavond 12 oktober 2020
 • Na de bijeenkomsten met belanghebbenden en betrokkenen zijn de concept-antwoorden op de inspraakreacties en de aanpassingen van het ontwikkelkader aan het college voorgelegd en gepubliceerd op de website. Daarnaast is er 7 december 2020 de gelegenheid geweest om vragen te stellen en is er op verzoek een presentatie over de Sijthofflocatie gegeven.
 • Vervolgens is de laatste hand gelegd aan een concept-leefbaarheidseffectrapportage (LER) met als onderdeel een mer-beoordeling.
 • Op 2 maart 2021 heeft er een stemming plaatsgevonden binnen de gemeenteraad betreft het ontwikkelkader. Deze is goedgekeurd en dit biedt het kader waarbinnen de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier kan plaatsvinden.

De plannen zijn mede op basis van de reacties van belanghebbenden en betrokkenen, aangepast. De meest in het oog springende aanpassingen zijn:

 • Het aantal woningen is in oktober 2019 bijgesteld van 3500 naar 2000-2500 woningen aan de hand van een op de maquette gebaseerde berekening van het bouwvolume.
 • De hoogte van de twee geprojecteerde ruimtelijke accenten (woontorens) aan de Nijverheidsstraat is verlaagd van ruim 70 meter naar maximaal 55 en 50 meter. Oplopend vanaf de Prunuskade naar de Burg. Elsenlaan, eerst naar +/- 30 en vervolgens +/- 50 meter.
 • De vervangende twee ligplaatsen voor woonschepen aan de Handelskade zijn geschrapt.

Hoe verder? (planning)​

 • Nu het Ontwikkelkader is vastgesteld zal worden gestart met opstelling van bestemmingsplannen dan wel vergunningsprocedures. Voor de afzonderlijke plannen zoals bestemmingsplannen, bouwplannen en inrichtingsplannen, zullen steeds gedetailleerdere onderzoeken en studies gemaakt worden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
 • Een voorbeeld van die betrokkenheid is het aparte participatietraject omtrent de knip, deze betreft het sluipverkeer tegengaan in de wijk en zal in het voorjaar worden opgestart.

Vragen?

Neem met vragen en/of suggesties contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk, kcc@rijswijk.nl of bel 14 070 van maandag tot en met donderdag.

Aanmelden nieuwsbrief Havenkwartier