Havenkwartier

De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om het Havenkwartier te transformeren van een verpauperde bedrijvenlocatie tot een aantrekkelijke plek waar het goed werken, wonen en verblijven is, als onderdeel van de versterking van de Plaspoelpolder. Dat willen we doen door woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor ondernemers. Naast extra groen tussen de gebouwen moet het water toegankelijk worden gemaakt om van te kunnen genieten. Zo ontstaat een uniek stuk Rijswijk.

Deze ambitie staat beschreven in het Ontwikkelperspectief Havenkwartier en het Ruimtelijk Kader Havenkwartier. Het ruimtelijk kader geeft weer hoe het gebied ontwikkeld kan worden en hoe de verschillende opgaven: wonen, bedrijvigheid, duurzaamheid, verkeer en voorzieningen, hier een plek kunnen krijgen.

Impressie vanaf de Prunuskade richting het Havenkwartier van de mogelijke bebouwing op de kop langs het Jaagpad thv de Steenplaetstraat en Limpergstraat

In het Havenkwartier bieden de haven en de Vliet grote kansen om een aangenaam verblijfsgebied te creëren waar het fijn wonen en werken is, met een passend aanbod aan maatschappelijke, recreatieve en horecavoorzieningen. Ook willen we dat huidige bedrijven in het gebied blijven én nieuwe er zich vestigen. Door zijn ligging nabij het NS-station, doorgaande wegen in Rijswijk en de A4 is het Havenkwartier zowel voor bedrijven als voor toekomstige bewoners uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.

Proces tot nu toe

De transformatie van het Havenkwartier is een enorme opgave met veel verschillende belangen. Al langere tijd zijn we daarom met inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Ook zijn er allerlei onderzoeken gedaan.

 • Op 28 mei 2019 is deze notitie aan de raad gepresenteerd en tot en met 11 juli 2019 lag deze ter inzage.
 • Tijdens een inloopbijeenkomst op 2 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook zijn er met afzonderlijke belanghebbenden(groepen) gesprekken gevoerd onder andere naar aanleiding van de inspraakreacties die zij hadden ingediend.
 • Er is extra onderzoek verricht naar verkeer, parkeren en bezonning en windhinder.Deze onderzoeken zijn gepresenteerd tijdens de tweede inloopbijeenkomst in oktober 2019.
 • Tijdens de laatste inloopbijeenkomst in 2019 bleek dat er nog onvoldoende draagvlak was in de buurt voor de voorgestelde stedenbouwkundige invulling. De wethouder van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling heeft voor de zomer van 2020 (digitaal) gesprekken gevoerd met omwonenden en ondernemers in het gebied en met projectontwikkelaars, om hen te informeren over de vervolgstappen en hoe we het participatietraject willen afronden.
 • Als gevolg van corona heeft het participatietraject noodgedwongen enige tijd stil gelegen. Daarom is het participatietraject verlengd, waarbij de gesprekken met bewoners, omwonenden en ondernemers over de inspraakreacties na het zomerreces van 2020 zijn vervolgd en hebben we daarna de definitieve antwoorden op de inspraakreacties kunnen geven. In juli 2020 is een voortgangsbericht over het Havenkwartier gestuurd naar de gemeenteraad.
 • Ook hebben we de aanpassing van het ontwikkelkader en de concept- leefbaarheidseffectrapportage besproken tijdens een interactieve digitale bijeenkomst op maandagavond 12 oktober 2020
 • Na de bijeenkomsten met belanghebbenden en betrokkenen zijn de concept-antwoorden op de inspraakreacties en de aanpassingen van het ontwikkelkader aan het college voorgelegd en gepubliceerd op de website. En is er maandagavond 7 december de gelegenheid geweest om vragen te stellen en is er op verzoek een presentatie over de Sijthofflocatie gegeven.
 • Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een concept-leefbaarheidseffectrapportage (LER) met als onderdeel een mer-beoordeling. Deze worden zodra ze beschikbaar zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en na instemming, hier gepubliceerd.

De plannen zijn mede op basis van de reacties van belanghebbenden en betrokkenen, aangepast. De meest in het oog springende aanpassingen zijn:

 • Het aantal woningen is in oktober 2019 bijgesteld naar 2000-2500 woningen aan de hand van een op de maquette gebaseerde berekening van het bouwvolume.
 • De hoogte van de twee geprojecteerde ruimtelijke accenten (woontorens) aan de Nijverheidsstraat is verlaagd van ruim 70 meter naar maximaal 55 en 50 meter.
 • De vervangende twee ligplaatsen voor woonschepen aan de Handelskade zijn geschrapt.

Hoe verder? (planning)​

 • Het aangepaste concept-Ontwikkelkader en de antwoorden op de ingediende reacties worden naar verwachting eind januari 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het vastgestelde Ontwikkelkader biedt dan het kader waarbinnen de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier kan plaatsvinden.
 • Na de vaststelling zal worden gestart met de opstelling van bestemmingsplannen dan wel vergunningsprocedures. Voor de afzonderlijke plannen zoals bestemmingsplannen, bouwplannen en inrichtingsplannen, zullen steeds gedetailleerdere onderzoeken en studies gemaakt worden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
 • Er wordt in het voorjaar bijvoorbeeld een apart participatietraject opgestart omtrent de knip, om het sluipverkeer in de wijk tegen te gaan.

Vragen?

Neem met vragen en/of suggesties contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk, kcc@rijswijk.nl of bel 14 070 van maandag tot en met donderdag.