Havenkwartier

Een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Die toekomstbestendig is. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Een uniek stukje stad waar iedere Rijswijker graag komt. Dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders voor het Havenkwartier. Door er woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied met bijvoorbeeld meer horeca aantrekkelijker, maar ook veiliger te maken voor ondernemers wil gemeente Rijswijk deze ambitie waarmaken. In het Ontwikkelkader Havenkwartier staat hoe de verschillende opgaven wonen, bedrijvigheid, natuur en verkeer hier een plek kunnen krijgen.

Impressie vanaf de Prunuskade richting het Havenkwartier van de mogelijke bebouwing op de kop langs het Jaagpad thv de Steenplaetstraat en Limpergstraat

In het Havenkwartier bieden de haven en de Vliet grote kansen om een aangenaam verblijfsgebied te creëren waar het fijn wonen en werken is, met een passend aanbod aan maatschappelijke, recreatieve en horecavoorzieningen. Ook willen we dat huidige bedrijven in het gebied blijven én nieuwe er zich vestigen. Door zijn ligging nabij het NS-station, doorgaande wegen in Rijswijk en de A4 is het Havenkwartier zowel voor bedrijven als voor toekomstige bewoners uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.

Proces tot nu toe

De transformatie van het Havenkwartier is een enorme opgave met veel verschillende belangen. Al langere tijd zijn we daarom met inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Ook zijn er allerlei onderzoeken gedaan. Onder andere naar de effecten van het toevoegen van veel woningen op de leefbaarheid. Maar ook naar de verkeerseffecten en bereikbaarheid. Wethouder Van de Laar: “Bij de verdere uitwerking van de verschillende deelplannen zullen aspecten als bereikbaarheid, parkeerdruk en leefbaarheid continu tegen het licht worden gehouden. Het ontwikkelkader geeft in grote lijnen aan wat mogelijk en wenselijk is in het Havengebied, maar voor de bouwplanaanvragen doen we gedetailleerder onderzoek en kijken we goed naar wat wel en niet kan. Ook dan blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers.”

 • Op 28 mei 2019 is deze notitie aan de raad gepresenteerd en tot en met 11 juli 2019 lag deze ter inzage.
 • Tijdens een inloopbijeenkomst op 2 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook zijn er met afzonderlijke belanghebbenden(groepen) gesprekken gevoerd onder andere naar aanleiding van de inspraakreacties die zij hadden ingediend.
 • Er is extra onderzoek verricht naar verkeer, parkeren en bezonning en windhinder.Deze onderzoeken zijn gepresenteerd tijdens de tweede inloopbijeenkomst in oktober 2019.
 • Tijdens de laatste inloopbijeenkomst in 2019 bleek dat er nog onvoldoende draagvlak was in de buurt voor de voorgestelde stedenbouwkundige invulling. De wethouder van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling heeft voor de zomer van 2020 (digitaal) gesprekken gevoerd met omwonenden en ondernemers in het gebied en met projectontwikkelaars, om hen te informeren over de vervolgstappen en hoe we het participatietraject willen afronden.
 • Als gevolg van corona heeft het participatietraject noodgedwongen enige tijd stil gelegen. Daarom is het participatietraject verlengd, waarbij de gesprekken met bewoners, omwonenden en ondernemers over de inspraakreacties na het zomerreces van 2020 zijn vervolgd en hebben we daarna de definitieve antwoorden op de inspraakreacties kunnen geven. In juli 2020 is een voortgangsbericht over het Havenkwartier gestuurd naar de gemeenteraad.
 • Ook hebben we de aanpassing van het ontwikkelkader en de concept- leefbaarheidseffectrapportage besproken tijdens een interactieve digitale bijeenkomst op maandagavond 12 oktober 2020
 • Na de bijeenkomsten met belanghebbenden en betrokkenen zijn de concept-antwoorden op de inspraakreacties en de aanpassingen van het ontwikkelkader aan het college voorgelegd en gepubliceerd op de website. Daarnaast is er 7 december 2020 de gelegenheid geweest om vragen te stellen en is er op verzoek een presentatie over de Sijthofflocatie gegeven.
 • Vervolgens is de laatste hand gelegd aan een concept-leefbaarheidseffectrapportage (LER) met als onderdeel een mer-beoordeling.
 • Op 2 maart 2021 heeft er een stemming plaatsgevonden binnen de gemeenteraad betreft het ontwikkelkader. Deze is goedgekeurd en dit biedt het kader waarbinnen de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier kan plaatsvinden.

De plannen zijn mede op basis van de reacties van belanghebbenden en betrokkenen, aangepast. De meest in het oog springende aanpassingen zijn:

 • Het aantal woningen is in oktober 2019 bijgesteld van 3500 naar 2000-2500 woningen aan de hand van een op de maquette gebaseerde berekening van het bouwvolume.
 • De hoogte van de twee geprojecteerde ruimtelijke accenten (woontorens) aan de Nijverheidsstraat is verlaagd van ruim 70 meter naar maximaal 55 en 50 meter. Oplopend vanaf de Prunuskade naar de Burg. Elsenlaan, eerst naar +/- 30 en vervolgens +/- 50 meter.
 • De vervangende twee ligplaatsen voor woonschepen aan de Handelskade zijn geschrapt.

Hoe verder? (planning)​

 • Nu het Ontwikkelkader is vastgesteld zal worden gestart met opstelling van bestemmingsplannen dan wel vergunningsprocedures. Voor de afzonderlijke plannen zoals bestemmingsplannen, bouwplannen en inrichtingsplannen, zullen steeds gedetailleerdere onderzoeken en studies gemaakt worden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
 • Een voorbeeld van die betrokkenheid is het aparte participatietraject omtrent de knip, deze betreft het sluipverkeer tegengaan in de wijk en zal in het voorjaar worden opgestart.

Vragen?

Neem met vragen en/of suggesties contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk, kcc@rijswijk.nl of bel 14 070 van maandag tot en met donderdag.

PictogramPersbericht NU Projectontwikkeling ontwikkelt met “UrbanParks” 600 woningen in het nieuwe Havenkwartier van Rijswijk

 

Het grote leegstaande kantoor aan de Burgemeester Elsenlaan 329 maakt plaats voor nieuwe woningen en bedrijven. Vandaag ondertekende wethouder Ruimtelijke en Economisch Ontwikkeling, de heer Armand van de Laar samen met Michel Zaadhof, algemeen directeur NU Projectontwikkeling, de intentieovereenkomst (IOK) inzake de nieuwbouwontwikkeling UrbanParks in het nieuwe Havenkwartier van Rijswijk.

Het Havenkwartier wordt getransformeerd naar een nieuwe duurzame stadswijk. Als het aan de ontwikkelaars en gemeente Rijswijk ligt dan wordt dit gebied een nieuwe hotspot van de regio Haaglanden. Op nog geen 15 minuten afstand van de Haagse binnenstad (sneltram 17 stopt voor de deur) en nabij station Rijswijk en Bogaard Stadscentrum, verandert dit deel van het bedrijventerrein Plaspoelpolder in een moderne, creatieve en aantrekkelijke nieuwe stadswijk met nautische kwaliteiten. Hier kan men straks, rond een aantrekkelijke stadshaven, wonen, werken en recreëren in een hippe omgeving met alle voorzieningen zoals gezellige horeca, een sportschool en een buurtsuper binnen handbereik.

Coproductie

Verantwoordelijk wethouder voor het Havengebied, Armand van de Laar zegt hierover: “Door hier woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied met bijvoorbeeld meer horeca aantrekkelijker te maken, willen we verder koers zetten met het waarmaken van onze ambities. Want het Havenkwartier moet een plek worden waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen en die toekomstbestendig is. En daar gaat de realisatie van UrbanParks zeker aan bijdragen.”

In het Ontwikkelkader Havenkwartier, dat op 2 maart jl. door de gemeenteraad is goedgekeurd, staat hoe de verschillende opgaven: wonen, bedrijvigheid, natuur en verkeer in het nieuwe Havenkwartier een plek kunnen krijgen. UrbanParks van NU Projectontwikkeling is hiervan een uitwerking.

Michel Zaadhof is zeer tevreden over de samenwerking met de gemeente Rijswijk: “Het project is echt een coproductie geworden van de ontwikkelaar en de gemeente. Er is ontzettend veel werk verzet door de ambtenaren. Het college en de gemeenteraad hebben veel ambities voor het Havenkwartier. Daar is een lange termijnvisie en doorzettingsvermogen voor nodig. Vanaf het begin hebben wij veel steun voor onze plannen ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat het Havenkwartier een heel aantrekkelijke stadswijk gaat worden”.  

NU heeft een veelzijdig woonprogramma voor een brede doelgroep ontwikkeld. UrbanParks bestaat uit een divers programma met vooral betaalbare- en middeldure woningen variërend van éénkamerappartementen tot ruime vierkamerappartementen. De kleinere woningen zijn ontwikkeld voor de zgn. “young professionals” en de starters op de woningmarkt die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het woningprogramma met relatief veel middeldure woningen sluit goed aan bij de doelstelling van het college van B&W om meer middeldure woningen in Rijswijk te realiseren. Deze woningen zijn vooral geschikt voor “doorstromers” en mensen met een “middeninkomen” zoals werknemers uit de zorg, het onderwijs en de politie. In totaal zullen er met UrbanParks ca. 600 woningen aan de stad worden toegevoegd. Het project bestaat daarnaast uit ca. 4.400 m2 nieuwe bedrijfsruimten en voorzieningen.

Natuurinclusief

Het ontwerp bestaat uit een robuuste stedelijke laag met een hoge plint.

Boven op de stedelijke laag worden vijf bijzondere ‘groene’ appartementengebouwen ontworpen. De hoogten van de gebouwen variëren van ca. 30 tot 50 meter. Eén hoogteaccent zal ca. 70 meter hoog worden. De ontwikkelaar heeft veel aandacht besteed aan de biodiversiteit binnen het plan. Door de toepassing van specifieke landschapsinrichting en beplanting wordt de flora en fauna versterkt. Het gebouw en de omgeving worden klimaatadaptief ontworpen. Dit betekent dat overvloedig regenwater wordt gebufferd zodat het gedoseerd kan afvloeien of kan worden hergebruikt.

Alle appartementen worden gasloos en energiezuinig ontworpen. Er komen veel gemeenschappelijke buitenruimten. UrbanParks is zo ontworpen dat ontmoeting en contact met buren wordt gestimuleerd. De stoere en robuuste gebouwen worden straks verbonden door aantrekkelijke collectieve parkjes en daktuinen. Zelfs groente verbouwen in de gemeenschappelijke stadstuin is mogelijk!

In de plinten van de gebouwen komen aantrekkelijke voorzieningen, zoals een kleine supermarkt voor de dagelijkse boodschappen, leuke horeca en overige voorzieningen. Deze plinten bieden straks volop ruimte voor interessante ‘startups’ en creatieve (tech)bedrijfjes met leuke werkplekken. Hier ontmoeten en inspireren jonge ondernemers elkaar.

Parkeren voor bewoners en bezoekers zal zo veel mogelijk op het eigen terrein worden opgelost in een volledige ondergrondse parkeergarage. Daarnaast staat er straks een handig en duurzaam mobiliteitsconcept met deelauto’s en -scooters tot de beschikking van de nieuwe bewoners. 

Het voorlopig schetsontwerp van UrbanParks is afkomstig van Kampman Architecten uit Den Haag. De parken op en rondom UrbanParks zijn naar een ontwerp van Flux Landscape Architecten. Kampman Architecten heeft eerder in opdracht van NU Projectontwikkeling ook het nieuwbouwproject Caland Dock ontworpen in de Laakhavens van Den Haag. Met dit project heeft NU de Haagse Woonprijs 2020 gewonnen. 
 

Participatie omwonenden

Met de ondertekening van de IOK is een belangrijke stap gezet. De komende periode zal er voor de omwonenden en andere belanghebbenden een participatieproces worden opgestart. De verkregen input vanuit de participatie zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van UrbanParks. Komend half jaar zal de bestemmingsplanwijziging worden voorbereid en worden doorlopen. Het streven is om eind 2022 de vergunning te ontvangen zodat begin 2023 gestart kan worden met de bouw van UrbanParks. De verwachte oplevering zal dan begin 2025 zijn.