Geestbrugkade

 

Voor het braakliggende terrein Geestbrugkade 38, heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. De verleende omgevingsvergunning van de Geestbrugkade 38 ligt met ingang van vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart 2021 ter inzage ligt (zie ook onderstaande publicatietekst). De stukken zijn terug te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Bij Adres kunt u Geestbrugkade 38 invullen of bij Plannaam of -nummer kunt u NL.IMRO.0603.ovGeestbrugk38-VA01, invullen.

Wegens Corona  worden de stukken niet fysiek ter inzage gelegd en alleen op verzoek geprint.

Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (vooraanzicht) Impressie appartementen Geestbrugkade 38 (achteraanzicht)

Bekendmaking omgevingsvergunning Geestbrugkade 38

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij op 27 januari 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van een appartementencomplex met 13 appartementen aan de Geestbrugkade 38.

Omdat het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan is deze omgevingsvergunning verleend met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarvoor een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig was. De ontwerp-VVGB is door de gemeenteraad afgegeven op 6 oktober 2020.

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de ontwerp-omgevingsvergunning, waarvan de ontwerp-VVGB deel uitmaakte, vanaf 4 december 2020 tot en met 14 januari 2021 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

De definitieve omgevingsvergunning is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, wordt (conform het raadsbesluit over de ontwerp-VVGB van 6 oktober 2020) de VVGB nu geacht definitief te zijn.

Beroepstermijn

De relevante stukken liggen vanaf vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart 2021 ter inzage (de beroepstermijn). De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten/geestbrugkade. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.ovGeestbrugk38-VA01

Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om gedurende de terinzagelegging van de ontwerpstukken een zienswijze in te dienen, kan binnen zes weken na publicatiedatum van deze bekendmaking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende.

U kunt het beroepschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijkt u op de site voor de precieze voorwaarden.