Het Eilandenrijk

De gemeente Rijswijk wil de schuine hellingen (taluds) langs het water in de buurt Het Eilandenrijk in De Strijp anders gaan inrichten.

Eilandenrijk huidige situatie

Aanleiding

De lage heesters langs de watergangen zijn na jaren een dichtbegroeid groenvak geworden. Deze situatie bemoeilijkt het onderhoud door de gemeente. De gemeente kan niet goed bij het water komen en moet extra kosten maken om schade aan de struiken te voorkomen. Ook vraagt het snelgroeiende riet veel onderhoud, is het snoeien van de struiken onderaan het talud lastig, evenals het verwijderen van het zwerfafval.

Het plan

De gemeente wil daarom de schuine hellingen anders gaan inrichten zodat de gemeente de taluds beter kan onderhouden. Het is bovendien de bedoeling dat er kleurrijke en gevarieerde taluds ontstaan met diverse soorten beplanting. Dat is goed voor mens en dier, dus voor een gezonde en prettige omgeving.

Proces

De gemeente heeft de omwonenden in januari 2019 over deze plannen geïnformeerd. Een aantal bewoners meldde zich om hierover verder met de gemeente te praten. Uit die gesprekken is een conceptplan voortgekomen. Op donderdag 9 mei is een inloopbijeenkomst van 17.00 tot 20.00 uur in Sportcentrum De Schilp, Schaapweg 4, waar het conceptplan te bekijken is.

Na de inloopavond verwerken we de ontvangen reacties en maken we een definitief plan. Dit plan leggen we samen met alle reacties (anoniem gemaakt) aan het college van B&W ter besluitvorming voor.

Reageren op concept plan

De uiterste datum waarop u op het concept plan kunt reageren is 19 mei 2019. Maak hiervoor gebruik van dit formulier.

Planning

Tot het najaar 2019 onderhoudt de gemeente de taluds - in iets aangepaste vorm - zoals afgelopen jaren. De verwachting is dat de aannemer medio oktober 2019 met de nieuwe inrichting kan beginnen.