Het Eilandenrijk

De gemeente Rijswijk gaat de schuine hellingen (taluds) langs het water in de buurt Het Eilandenrijk in De Strijp anders inrichten.

Eilandenrijk huidige situatie

Aanleiding

De lage heesters langs de watergangen zijn na jaren een dichtbegroeid groenvak geworden. Deze situatie bemoeilijkt het onderhoud door de gemeente. De gemeente kan niet goed bij het water komen en moet extra kosten maken om schade aan de struiken te voorkomen. Ook vraagt het snelgroeiende riet veel onderhoud, is het snoeien van de struiken onderaan het talud lastig, evenals het verwijderen van het zwerfafval.

Het plan

De gemeente gaat daarom de schuine hellingen anders inrichten zodat we de taluds beter kunnen onderhouden. Het is bovendien de bedoeling dat er kleurrijke en gevarieerde taluds ontstaan met diverse soorten beplanting. Dat draagt bij aan een gezonde en prettige omgeving voor mens en dier.

Proces

De gemeente heeft de omwonenden in januari 2019 over deze plannen geïnformeerd. Een aantal bewoners meldde zich om hierover verder met de gemeente te praten. Uit die gesprekken is een conceptplan voortgekomen. Op donderdag 9 mei was een inloopbijeenkomst in Sportcentrum De Schilp, Schaapweg 4, waar het conceptplan te bekijken was.

Na de inloopavond hebben we de ontvangen reacties verwerkt en een definitief plan gemaakt. Dit plan is door het college van B&W vastgesteld.

Planning

Tot het najaar 2019 onderhoudt de gemeente de taluds - in iets aangepaste vorm - zoals afgelopen jaren. De verwachting is dat de aannemer medio oktober 2019 met de nieuwe inrichting kan beginnen.