Hofstede

Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de gemeente een plan voor Hofstede (voormalige sauna-en bowlingcomplex en tennispark) ontwikkeld.

Ongeveer 10 jaar geleden is er brand geweest en sindsdien ligt het complex er steeds slechter bij. Het plan is een uitgelezen kans om dit verwaarloosde stuk Landgoederenzone een passende invulling te geven door het realiseren van  het concept van een buitenplaats met een hedendaagse vorm. De ontwikkeling van de buitenplaats bestaat uit natuurontwikkeling, landschapsbeleving, wonen en recreatie. Met de herontwikkeling van deze locatie wordt door middel van particuliere investeringen bijgedragen aan een kwalitatieve opwaardering van een groot deel van de landgoederenzone, een en ander conform de gemeentelijke visie op de landgoederenzone om deze als ‘buitenplaats van de stad’ voor alle Rijswijkers aantrekkelijk te maken. 

In totaal biedt het plan ruimte aan 39 woningen. Er worden appartementen in een landhuis en grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Het programma bevat meerdere twee-onder-een kapwoningen, appartementen, rijtjeswoningen en woningen in de vorm van een boerderij-ensemble. Er wordt ingezet op de dure koopsegmenten. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

De ontwikkelaar is op 1 april 2021 van start  gegaan met het participatietraject voor de groep omwonenden en belanghebbenden met een online participatiebijeenkomst, de lancering van de participatiewebsite en de online enquête. Tijdens de online bijeenkomst zijn het landschappelijk plan, de schetsen van architectuur en de status van de planvorming besproken. Meer informatie over het participatietraject van de ontwikkelaar kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar. Home - Buitenplaats Hofstede

Plannen Hofstede

 

Vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 21 juni 2022 het bestemmingsplan “Hofstede” gewijzigd vastgesteld. De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen. Het amendement heeft betrekking op het verwijderen van de Multicriteria analyse uit de bijlage en alle verwijzingen daarnaar in de toelichting van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van het amendement zal er een nieuwe analyse naar de ontsluitingsvarianten worden uitgevoerd.

Daarnaast is naar aanleiding van de zienswijzen het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast. Deze wijzigingen hebben inhoudelijk niet tot een ander plan geleid. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de Nota van Zienswijzen, die deel uitmaakt van het raadsbesluit.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan “Hofstede” liggen met ingang van vrijdag 1 juli 2022 tot en met donderdag 11 augustus 2022, ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/project/buitenplaatshofstede. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpbuitenplhofstede-VA01.

Beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan

Een belanghebbende en degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening. Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet eerder in werking dan dat op een dergelijk verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.