Buitenplaats Hofstede

Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de gemeente een plan voor Buitenplaats Hofstede (voormalige sauna-en bowlingcomplex en tennispark) ontwikkeld.

Ongeveer 10 jaar geleden is er brand geweest en sindsdien ligt het complex er steeds slechter bij. Het plan is een uitgelezen kans om dit verwaarloosde stuk Landgoederenzone een passende invulling te geven door het realiseren van  het concept van een buitenplaats met een hedendaagse vorm. De ontwikkeling van de buitenplaats bestaat uit natuurontwikkeling, landschapsbeleving, wonen en recreatie. Met de herontwikkeling van deze locatie wordt door middel van particuliere investeringen bijgedragen aan een kwalitatieve opwaardering van een groot deel van de landgoederenzone, een en ander conform de gemeentelijke visie op de landgoederenzone om deze als ‘buitenplaats van de stad’ voor alle Rijswijkers aantrekkelijk te maken. 

In totaal biedt het plan ruimte aan 39 woningen. Er worden appartementen in een landhuis en grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Het programma bevat meerdere twee-onder-een kapwoningen, appartementen, rijtjeswoningen en woningen in de vorm van een boerderij-ensemble. Er wordt ingezet op de dure koopsegmenten. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

De ontwikkelaar is op 1 april 2021 van start  gegaan met het participatietraject voor de groep omwonenden en belanghebbenden met een online participatiebijeenkomst, de lancering van de participatiewebsite en de online enquête. Tijdens de online bijeenkomst zijn het landschappelijk plan, de schetsen van architectuur en de status van de planvorming besproken. Meer informatie over het participatietraject van de ontwikkelaar kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar. Home - Buitenplaats Hofstede

Plannen Hofstede

 

Ter inzage legging en inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van vrijdag 23 juli 2021 tot en met donderdag 16 september 2021. In deze periode is op donderdag 2 september een digitale informatiemiddag georganiseerd. Tijdens de terinzagelegging zijn er meerdere inspraakreacties ingediend. Deze zijn samengevat en van commentaar voorzien in de “Nota van Inspraak en Overleg Voorontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Hofstede”. Daarbij is vermeld of de reacties al dan niet tot aanpassing hebben geleid van het voorontwerpbestemmingsplan. De nota is bijgevoegd als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan (zie de bijlagen op deze pagina). De volgende stap is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitenplaats Hofstede” (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en het besluit op de Aanmeldingsnotitie liggen met ingang van vrijdag 4 februari tot en met donderdag 17 maart 2022 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn in te zien via de bijlagen op deze pagina. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpbuitenplhofstede-ON01. Het is overigens niet mogelijk om te reageren op het besluit op de Aanmeldingsnotitie op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit ontwerp¬bestemmings¬plan, de wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan en/of het project. Deze vragen willen wij graag samen met NU Project¬ontwikkeling beantwoorden. Wij organiseren hier¬voor gezamenlijk een informatie¬middag op donderdag 17 februari 2022. Graag nodigen wij u uit voor een digitaal gesprek op deze donderdagmiddag 17 februari aanstaande om u te informeren en uw mogelijke vragen te beantwoorden over het ontwerpbestemmingsplan “Buitenplaats Hofstede”. Vanwege het coronavirus plannen wij persoonlijke afspraken in voor een online gesprek. Als u van deze mogelijk¬heid gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk maandag 14 februari 2022 per mail aanmelden via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl onder vermelding van ‘Informatiemiddag Hofstede’. U kunt daarbij ook een voorkeur voor tijdstip aangeven, hier proberen wij dan rekening mee te houden met het plannen van uw afspraak. Een afspraak duurt maximaal 20 minuten. Mocht tijdens de afspraak blijken dat dit te kort is, dan wordt er aan het eind van het overleg met u een vervolgafspraak gemaakt.

Inhoud bestanden Buitenplaats Hofstede (lichtblauwe blok rechts op deze pagina)

 • Bijlage 1 Beeldkwaliteitplan Hofstede, Bosch Slabbers, mei 2021
 • Bijlage 2 Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek, Gemeente Rijswijk, maart 2016
 • Bijlage 3 Verkennend booronderzoek Archeologie, Hamaland Advies, 16 maart 2021
 • Bijlage 4 Ecologische quickscan, Van der Helm Milieubeheer, 15 februari 2019
 • Bijlage 5 Ecologisch soortgericht onderzoek, Van der Helm Milieubeheer, 6 september 2019
 • Bijlage 6 Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten, Saricon, 18 februari 2021
 • Bijlage 7 Lichthinder onderzoek, Lichtidee, 2 april 2021
 • Bijlage 8 Akoestisch onderzoek Streekdierentehuis, KuiperCompagnons, 23 juni 2021
 • Bijlage 9 Akoestisch onderzoek “Voetbalveld 2” Sportpark Vredenburch, KuiperCompagnons, 23 juni 2021
 • Bijlage 10 Stikstofdepositieonderzoek, KuiperCompagnons, 2 september 2021
 • Bijlage 11 Aanmeldnotitie m.e.r., KuiperCompagnons, 6 januari 2022
 • Bijlage 12 Akoestisch onderzoek revalidatiecentrum Westhoff, KuiperCompagnons, 23 juni 2021
 • Bijlage 13 Bodemonderzoeken, Van der Helm Milieubeheer, 25 juni 2021
 • Bijlage 14 Nader milieukundig (asbest)bodemonderzoek, Van der Helm Milieubeheer, 28 oktober 2021
 • Bijlage 15 Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai, KuiperCompagnons, 22 juni 2021
 • Bijlage 16 Watersleutel, KuiperCompagnons, 3 juni 2021
 • Bijlage 17 Memo verkeerskundige toetsing Buitenplaats Hofstede Rijswijk, Mobycon, 16 december 2021
 • Bijlage 18 Multicriteria analyse ontsluitingsmogelijkheden, gemeente Rijswijk, 6 januari 2022
 • Bijlage 19 Bezonningsstudie, 20 december 2021
 • Bijlage 20 Nota van Inspraak en Overleg, januari 2022