Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal

De provincie Zuid-Holland is gestart met groot onderhoud aan de oevers langs het Rijn-Schiekanaal. De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm.

Rijn-SchiekanaalTer hoogte van de verffabriek (Delftweg 58a-65) wordt de vaarweg over een lengte van circa 260 meter tussen 1,30 meter en 1,75 meter verbreed. De vaarwegverbreding wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van een verbetering van de doorvaart van het bestaande vaarverkeer en het voldoen aan veiligheidsnormen. De capaciteit van de vaarweg neemt niet toe. Het aantal schepen dat gebruikt maakt van de vaarwegen blijft gelijk. Aangezien de vaarwegverbreding niet past binnen de geldende beheersverordening “Kraayenburg” is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal” (inclusief bijlagen) en het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 17 oktober 2019 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor meer informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie.