Prinses Beatrixlaan en omgeving

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan oplossingen en maatregelen.

Bestuursakkoord

De verbetering van de verkeersdoorstroming op de Prinses Beatrixlaan verloopt in twee fases. Als eerste wordt de Beatrixlaan heringericht, waarbij twee rijbanen dichter bij elkaar worden gelegd. Hierdoor wordt de doorstroming en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en komt er ruimte vrij voor woningbouw. Daarnaast moet er op termijn een ondertunneling gerealiseerd worden. In 2019 heeft de gemeente Rijswijk hiertoe een Bestuursovereenkomst gesloten met de gemeente Den Haag en de MRDH. Afgesproken is dat de betrokken partijen zich voor de korte termijn inzetten voor de herinrichting van de Beatrixlaan en op lange termijn voor de ondertunneling.

Projectbeschrijving

Met de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan wordt de doorstroming en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Hierbij komt ruimte vrij voor woningbouw  en groen. Ook worden de volgende ambities nagestreefd:

  • Verbetering van oversteekbaarheid van de Prinses Beatrixlaan voor fietsers en voetgangers;
  • Verbeteren kwaliteit fietspaden;
  • Realiseren van wandelvoorzieningen;
  • Versterken van ecologische, landschappelijke groenkwaliteit van de Prinses Beatrixlaan;
  • Vergroten van de leefkwaliteit;

De Prinses Beatrixlaan wordt verlegd en heringericht vanaf het benzinestation bij de A4 tot en met de kruising van de Generaal Spoorlaan (zie afbeelding voor projectgebied):

  • Beide rijbanen worden dicht tegen elkaar aangelegd door de rijbanen vanaf de A4 richting Den Haag op te schuiven naar de rijbanen vanuit Rijswijk/Den Haag richting de A4/Delft. 
  • Door het verschuiven van de rijbanen worden de kruisingen van de Admiraal Helfrichsingel, de Sir Winston Churchilllaan en de Generaal Spoorlaan compacter en wordt de doorstroming verbeterd.
  • Ter hoogte van Bogaard stadscentrum wordt de vrijgekomen ruimte gebruikt voor woningbouw en groen (zie Masterplan In de Bogaard).
  • Tussen de Sir Winston Churchilllaan en de A4 wordt de vrijgekomen ruimte ingericht met groen.

Afbeelding: Indicatief projectgebied herinrichting Prinses Beatrixlaan. 

Uitwerking schetsontwerp

In 2019 is het schetsontwerp voor de herinrichting opgesteld, zie ook het Masterplan In de Bogaard. In de zomer van 2021 zijn wij gestart met het verder uitwerken van het schetsontwerp. Het schetsontwerp is te bekijken via een website. In afwijking van het schetsontwerp uit 2019 gaan we uit van twee rijstroken richting de A4 in plaats van drie. Bij het uitwerken van het ontwerp betrekken we de omgeving. We nodigen bewoners en gebruikers uit om mee te denken over thema’s als groene inrichting, oversteekbaarheid en fiets- en voetgangersvoorzieningen.

Meningen over de Prinses Beatrixlaan


In oktober 2021 was het mogelijk om uw mening te geven over het concept schetsontwerp voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. De ingezonden meningen worden meegenomen in het uitwerken van het (voorlopige) ontwerp voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. Op dit moment is het niet meer mogelijk om uw mening te geven, wel kunt u via de website bekijken welke meningen zijn ingezonden.

Planning herinrichting Prinses Beatrixlaan

Naar verwachting is het definitieve ontwerp medio 2022 gereed voor besluitvorming. Daarna bereiden we de uitvoering van het werk voor. Het streven is om eind 2023 te starten met de uitvoering. Dit is onder meer afhankelijk van werkzaamheden en omleidingen van andere infrastructurele projecten in de regio.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het project, dan u kunt u zich op deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief