Prinses Beatrixlaan en omgeving

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Den Haag aan oplossingen en maatregelen.

Bestuursakkoord

De verbetering van de verkeersdoorstroming op de Prinses Beatrixlaan verloopt in twee fases. Als eerste wordt de Beatrixlaan heringericht, waarbij twee rijbanen dichter bij elkaar worden gelegd. Hierdoor wordt de doorstroming en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en komt er ruimte vrij voor woningbouw. Daarnaast moet er op termijn een ondertunneling gerealiseerd worden. In 2019 heeft de gemeente Rijswijk hiertoe een Bestuursovereenkomst gesloten met de gemeente Den Haag en de MRDH. Afgesproken is dat de betrokken partijen zich voor de korte termijn inzetten voor de herinrichting van de Beatrixlaan en op lange termijn voor de ondertunneling.

Projectbeschrijving

Met de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan wordt de doorstroming en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Hierbij komt ruimte vrij voor woningbouw  en groen. Ook worden de volgende ambities nagestreefd:

  • Verbetering van oversteekbaarheid van de Prinses Beatrixlaan voor fietsers en voetgangers;
  • Verbeteren kwaliteit fietspaden;
  • Realiseren van wandelvoorzieningen;
  • Versterken van ecologische, landschappelijke groenkwaliteit van de Prinses Beatrixlaan;
  • Vergroten van de leefkwaliteit;

De Prinses Beatrixlaan wordt verlegd en heringericht vanaf het benzinestation bij de A4 tot en met de kruising van de Generaal Spoorlaan (zie afbeelding voor projectgebied):

  • Beide rijbanen worden dicht tegen elkaar aangelegd door de rijbanen vanaf de A4 richting Den Haag op te schuiven naar de rijbanen vanuit Rijswijk/Den Haag richting de A4/Delft. 
  • Door het verschuiven van de rijbanen worden de kruisingen van de Admiraal Helfrichsingel, de Sir Winston Churchilllaan en de Generaal Spoorlaan compacter en wordt de doorstroming verbeterd.
  • Ter hoogte van Bogaard stadscentrum wordt de vrijgekomen ruimte gebruikt voor woningbouw en groen (zie Masterplan In de Bogaard).
  • Tussen de Sir Winston Churchilllaan en de A4 wordt de vrijgekomen ruimte ingericht met groen.

Afbeelding: Indicatief projectgebied herinrichting Prinses Beatrixlaan. 

Planning herinrichting Prinses Beatrixlaan

Momenteel werken we aan het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Dit is naar verwachting in na de zomer van 2022 gereed. Het definitieve ontwerp is waarschijnlijk medio 2023 gereed voor besluitvorming. Daarna bereiden we de uitvoering van het werk voor. Het streven is om eind 2024 te starten met de uitvoering. Dit is onder meer afhankelijk van werkzaamheden en omleidingen van andere infrastructurele projecten in de regio.

Ontwerp

In 2019 is het schetsontwerp voor de herinrichting opgesteld, zie ook het Masterplan In de Bogaard. Het schetsontwerp is te bekijken via een website. In de zomer van 2021 zijn wij gestart met het verder uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp. In afwijking van het schetsontwerp uit 2019 gaan we uit van twee rijstroken richting de A4 in plaats van drie. Bij het uitwerken van het ontwerp betrekken we de omgeving.

We hebben bewoners en gebruikers uitgenodigd om mee te denken over thema’s als groene inrichting, oversteekbaarheid en fiets- en voetgangersvoorzieningen. Meer informatie leest u bij ‘Meedenken over de Beatrixlaan’.

Meedenken over de Beatrixlaan

Afgelopen oktober 2021 was het mogelijk om digitaal uw knelpunten voor de huidige Prinses Beatrixlaan en uw knelpunten en uw wensen voor het ontwerp van de herinrichting te geven. Veel mensen hebben hiervan gebruik gemaakt, er zijn meer dan 420 reacties binnengekomen! Deze reacties zijn terug te zien via deze websiteEen samenvatting van alle inzendingen vindt u op deze pagina aan de rechterkant onder ‘Documenten’. Alle knelpunten en wensen worden meegenomen in het uitwerken van het (voorlopige) ontwerp voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. Als het voorlopig ontwerp gereed is, in na de zomer van 2022, volgt een terugkoppeling hoe de inzendingen zijn verwerkt in het ontwerp.

In oktober 2021 spraken we ook met aanwonenden. Vanwege corona waren we genoodzaakt kleine bijeenkomsten te organiseren op aanmelding. Hiervoor zijn de aanwonenden van het projectgebied per brief uitgenodigd. Zij konden zich in kleine groepjes aanmelden om hun mening te geven en vragen te stellen. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden aan de rechterkant van deze pagina bij Documenten. 

In december 2021 hebben de Rijswijkse kinderrechtenambassadeurs een bezoek gebracht aan de Prinses Beatrixlaan. De Kinderrechtenambassadeurs zetten zich in om de ideeën en wensen van kinderen zichtbaar te maken en waar mogelijk te laten realiseren. In een geanimeerd gesprek gaven we uitleg over onder andere de volgende vragen: Wat gaan we doen met de Prinses Beatrixlaan? Hoe werkt een project? Hoe laat je bewoners meedenken? En wie neemt er besluiten? Tijdens de workshop deden de ambassadeurs veel suggesties. Enkele voorbeelden zijn: een pride/regenboog zebrapad, groene berm met planten tussen het fietspad en de autoweg, tunnel of brug voor dieren, skatebaan, het Beatrixbos, (natuur)speeltuin, betere verlichting (maar wel op zonnepanelen) en bredere fietspaden. Deze tips worden meegenomen voor in het ontwerpproces. Een nieuwsbericht hierover vindt u aan de rechterkant van deze pagina bij Beatrixlaan in het nieuws.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het project, dan u kunt u zich op deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief.