Plannen en Projecten

Hier vindt u actuele plannen en projecten in de gemeente Rijswijk.

Bogaard stadscentrum

Impressie Masterplan In de Bogaard

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

The Beatrix (J.C. van Markenlaan 5)

Impressie The Beatrix

In de komende jaren zal worden gewerkt aan het realiseren van 188 huur appartementen in de vrije sector middenhuur. Het pand zelf zal nagenoeg hetzelfde blijven, er wordt wel een laag aan toegevoegd. Er wordt bij dit plan ingezet op deelmobiliteit, zoals bijvoorbeeld het delen van auto’s, scooters en elektrische deelfietsen die bij het gebouw beschikbaar zullen zijn. Mede daarom zijn deze appartementen onder andere interessant voor jonge professionals, die net zijn afgestudeerd en werken in de stad.

Havenkwartier

Artist impression toekomstperspectief Havenkwartier

Een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Die toekomstbestendig is. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Door 2.500 woningen te bouwen en de omgeving te verrijken met groen, natuur, recreatie en horeca wordt Het Havenkwartier een uniek stadsdeel waar iedere Rijswijker graag komt.

Prinses Beatrixlaan en omgeving

Prinses Beatrixlaan

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Den Haag aan oplossingen en maatregelen.

Kessler Park en omgeving

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kessler Park in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het station ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.

Van Vredenburchweg 93

De gemeente heeft een ontwerp omgevingsvergunning verleend en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van vier garages en een berging aan de Van Vredenburchweg 93. Omdat het bouwplan niet past in de geldende bouwregels van het huidige bestemmingsplan dient te worden afgeweken. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken wordt een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure doorlopen (ex artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3).

Hofstede

Logo Hofstede

Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de gemeente een plan voor Hofstede (voormalige sauna-en bowlingcomplex en tennispark) ontwikkeld.

De Strijpwetering

De Strijpwetering is een watergang gelegen tussen de S.W. Churchillaan en de Sammersweg heeft een totale lengte van ca. 1000 meter. Vanwege het ontbreken van een adequate oeverbescherming aan de oostzijde van de watergang is op sommige gedeelten van het traject het talud instabiel geworden. Hierdoor zijn delen van het talud gaan afkalven en zijn scheuren in de asfaltverharding van de naast gelegen weg ontstaan.

WarmtelinQ

Gasunie gaat in Zuid-Holland een ondergrondse warmtetransportleiding aanleggen: WarmtelinQ. Deze leiding gaat ook door Rijswijk lopen. Via deze warmteleiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Dat hoeft dan niet meer met aardgas. Dat is een belangrijke stap in de energietransitie.