Van Vredenburchweg 93

De gemeente heeft een ontwerp omgevingsvergunning verleend en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van vier garages en een berging aan de Van Vredenburchweg 93. Omdat het bouwplan niet past in de geldende bouwregels van het huidige bestemmingsplan dient te worden afgeweken. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken wordt een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure doorlopen (ex artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3).

Op het perceel aan de Van Vredenburchweg 93 staat nu een voormalige werkplaats annex opstal van een aannemersbedrijf, die niet in gebruik is. Het terrein en de opstallen zijn bouwkundig in zeer slechte staat en passen niet in het straatbeeld.  Het voornemen is om de bestaande garage en houten tuinhuisje te slopen en ter plaatse van de huidige garage een gebouw met vier garages en een berging te plaatsen. De garages worden uitsluitend gebruikt voor het stallen van particuliere voertuigen.

Terinzagelegging

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (die op 21 juni 2022 door de raad is afgegeven) liggen met ingang van vrijdag 1 juli 2022 tot en met donderdag 11 augustus 2022 ter inzage. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

De pdf-stukken zijn in te zien bij documenten op deze pagina. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN):NL.IMRO.0603.OvVredenburchweg93-ON01.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Wij wijzen u erop dat te zijner tijd tegen de definitieve omgevingsvergunning geen bezwaar kan worden gemaakt. Als de omgevingsvergunning is verleend kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank ’s-Gravenhage.