Uitbreiding restaurant, hotel en spa Savarin (Laan van Hoornwijck 27)

Sinds 1994 bevindt restaurant Savarin zich aan de Laan van Hoornwijck 27 in Huize Zuidhoorn. In 2011 zijn een vijfsterren hotel en een spa toegevoegd aan het restaurant. Momenteel heeft het hotel 33 kamers en diverse vergaderfaciliteiten. De eigenaar van Savarin heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor het uitbreiden van het complex door het toevoegen van hotelkamers en het vergroten van het restaurant en de spa. Het huidige complex zal worden uitgebreid met 3 kleinere, vrijstaande gebouwen en 1 groter en hoger gebouw. Hierdoor worden in totaal 40 extra hotelkamers gerealiseerd. Tevens zal het parkeerterrein worden aangepast en opnieuw worden ingericht met minder parkeerplaatsen. Het binnenterrein zal een meer parkachtige allure krijgen.

 

Omdat het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan is deze omgevingsvergunning verleend met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarvoor een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig was.

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de ontwerp-omgevingsvergunning, waarvan de ontwerp-VVGB deel uitmaakte, vanaf vrijdag 5 november 2021 tot en met donderdag 16 december 2021 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Zienswijzen uitbreiding hotel, restaurant en spa Savarin (zie bijlagen). De zienswijzen hebben niet geleid tot het wijzigen van het plan.

De defintieve-VVGB is door de gemeenteraad afgegeven op 10 mei 2022.

Beroepstermijn

De relevante stukken liggen vanaf vrijdag 20 mei tot en met donderdag 30 juni 2022 ter inzage (de beroepstermijn). De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn te zien in de bijlagen.

De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (en via de bijlagen). Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.ovSavarin-VA01.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende.

U kunt het beroepschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijkt u op de site voor de precieze voorwaarden.