Onderstation Wilhelminapark; ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

 

De gemeente heeft een ontwerp omgevingsvergunning verleend en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor een onderstation in het Wilhelminapark. De gedeeltelijk vervanging van de huidige installatie is noodzakelijk om de toekomstige lijnvoering van voldoende energie te kunnen voorzien bij de realisatie van hogere frequenties in het reizigers- en goederenvervoer. Het gaat om het traject Schiphol-Utrecht-Nijmegen en Schiphol-Rotterdam. In de toekomst zal de sprinter in dit traject ook vaker stoppen in Rijswijk. Omdat het plan niet past in het geldende bestemmingsplan wordt deze omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º Wabo.

 

 

Ter inzage legging

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (die op 15 juni 2021 door de raad is afgegeven) liggen met ingang van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021 ter inzage. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.onderstation-ON01.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw S.S.Bisseswar via (070) 326 1114 (aanwezig op maandag t/m vrijdag).

Wij wijzen u erop dat te zijner tijd tegen de definitieve omgevingsvergunning geen bezwaar kan worden gemaakt. Als de omgevingsvergunning is verleend kunnen alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de rechtbank ’s-Gravenhage.