Herinrichting openbare ruimte In de Bogaard

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van In de Bogaard weer een levendig stadscentrum te maken.

De transformatie van In de Bogaard van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook verbindt de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe stadscentrum In de Bogaard.

Schetsontwerp

De openbare ruimte In de Bogaard nodigt op dit moment niet echt uit om te verblijven, terwijl dat één van de ambities is voor het nieuwe stadscentrum. Daarom willen we het openbaar gebied vergroenen en aantrekkelijk maken om in te verblijven.

Bij het ontwerpen en opnieuw inrichten van de openbare ruimte volgen we naast de uitgangspunten uit het Masterplan (deel 1 en deel 2), ook de richtlijnen in de vastgestelde Kwaliteitsleidraad. De gemeente vraagt komende periode winkeliers, bezoekers, huidige en nieuwe bewoners en eigenaren wat zij belangrijk vinden om in de openbare ruimte terug te laten komen (kernwaarden). Dit wordt verder uitgewerkt in een zogeheten programma van eisen en wensen en in een eerste schetsontwerp.

Daarna zal dit schetsontwerp worden gedeeld met de belanghebbenden om reacties op te halen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een definitief ontwerp van de openbare ruimte, waaruit de nieuwe identiteit van het stadscentrum, maar ook de nieuwe inrichting en de nieuwe gebruiksmogelijkheden van het openbaar gebied blijken. Medio februari 2021 willen we het schetsontwerp afronden en ter vaststelling aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders.

Peiling

Door middel van onderstaande enquête willen we Rijswijkers en bezoekers uit omliggende gemeenten vragen wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Hier valt het Bogaardplein niet onder, omdat de plannen hiervoor al bekend zijn en de uitvoering reeds is gestart.

Deze informatie nemen we mee bij het opstellen van het schetsontwerp. De enquête is in te vullen tot en met 8 januari 2021 en neemt met 15 vragen ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De uitkomsten van de peiling worden later op hoofdlijnen bekend gemaakt op deze pagina.

De link naar de peiling vindt u hier.