Herinrichting openbare ruimte Bogaard stadscentrum

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan ‘In de Bogaard’ en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van ‘In de Bogaard’ weer een levendig stadscentrum te maken.

De transformatie van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook verbindt de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe Bogaard stadscentrum.

Schetsontwerp goedgekeurd door College van B&W

De openbare ruimte ‘In de Bogaard’ nodigt op dit moment niet echt uit om te verblijven, terwijl dat één van de ambities is voor het nieuwe stadscentrum. Daarom willen we het openbaar gebied vergroenen en aantrekkelijk maken om in te verblijven. Hier valt het Bogaardplein niet onder. Dit plein is afgelopen jaar opnieuw ingericht en in oktober 2021 geopend.

Het schetsontwerp is in de zomer van 2021 gepresenteerd aan de omgeving. Samen met de Nota van Antwoord, waarin alle reacties zijn gebundeld, zijn de plannen voorgelegd aan het College van B&W. Op 5 oktober is het schetsontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In het schetsontwerp zijn de uitgangspunten en eerste schetsen voor de openbare ruimte gemaakt. Hierbij hebben we rekening gehouden met de resultaten uit de enquête en volgen we de uitgangspunten uit het Masterplan (deel 1 en deel 2) en de richtlijnen in de vastgestelde Kwaliteitsleidraad. Het schetsontwerp is te bekijken via onderstaande video en in de kolom rechts.

Vervolgproces

Komende maanden gaat het projectteam aan de slag met uitwerken naar een voorlopig ontwerp. Ook hierbij zullen omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden bij betrokken worden. Na het voorlopig ontwerp moet dit plan tot een definitief ontwerp leiden van de openbare ruimte. De verwachting is dat een deel van dit plan medio 2024 uitvoering kan gaan.