Eikelenburg 4 woningen fase 9

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fase (fase 9) van de nieuwbouwwijk Ekelenburg. Er is inmiddels 10 jaar voorbij gegaan sinds het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan van 2011. In de oorspronkelijke opzet waren in deze fase 85 (overwegen)huurappartementen gepland. De ontwikkelaar AM en de gemeente hebben in overleg besloten een andere invulling te geven aan deze fase. Het nieuwe plan voorziet in 36 grondgebonden woningen. Het nieuwe stedenbouwkundig plan heeft een uitstraling die naar mening van de ontwikkelaar en de gemeente beter past in de wijk

Het merendeel van de nieuwe stedenbouwkundige opzet past binnen het geldende bestemmingsplan. Vier  van de 36 grondgebonden woningen komen door de aanpassing van het stedenbouwkundig plan buiten de bestemmingsgrens (en daarmee buiten het bouwvlak) te liggen. Aangezien dit strijdig is met het geldende bestemmingsplan is voor dit gedeelte een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De realisatie van de overige 32 woningen is binnen de regels van het huidige bestemmingsplan Eikelenburg mogelijk. Voor deze woningen wordt op korte termijn een omgevingsvergunning aangevraagd.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Eikelenburg 4 woningen fase 9” (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 30 september 2022 tot en met donderdag 10 november 2022 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn in te zien bij de documenten op deze pagina. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpEikelnburg4wonf9-ON01. Op  11 oktober aanstaande tussen 16:30 en 17:30 uur vindt er een inloopuur plaats op de locatie bouwplaats fase 9 gelegen aan de Duin en Kruidberg te Rijswijk om omwonenden en belanghebbenden te informeren en mogelijke vragen te beantwoorden over het ontwerpbestemmingsplan Eikelenburg 4 woningen fase 9.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk (bij voorkeur schriftelijk). Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl. Tijdens de terinzagelegging wordt een informatiemoment georganiseerd. Hiervoor worden omwonenden tijdig op de hoogte gesteld