De Terp

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied In de Bogaard een kwaliteitsimpuls.

In vervolg op het vastgestelde Masterplan In de Bogaard  werken we hard aan de kwaliteitsimpuls. Dit past bij de plannen om de Bogaard de komende jaren te verbouwen tot een nieuw, levendig en groen stadscentrum van Rijswijk. Als onderdeel hiervan werkt de eigenaar van De Terp, Reshape Properties aan nieuwe plannen voor het voormalige V&D pand. Op de plek van de V&D zullen nieuwe woongebouwen verrijzen. Ook een deel van de huidige winkelpanden wordt omgebouwd tot woningen. Daarnaast zal een gedeelte beschikbaar blijven voor winkels en horeca en ontstaat er een nieuwe straat voor fietsers en voetgangers, dwars door het centrum. De in totaal 345 woningen komen rondom een gemeenschappelijke groene binnentuin te liggen.

Planning

De eigenaar van 'De Terp', Reshape Properties, heeft in 2019 het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Friso Promenade. Inmiddels is het pand inpandig gesloopt. 

De start van de (ver)bouw staat globaal gepland voor eind 2021.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Aangezien de ontwikkeling van De Terp niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan “De Terp” (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en het besluit op de Aanmeldingsnotitie liggen met ingang van vrijdag 5 maart 2021 tot en met donderdag 15 april 2021 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpDeTerp-ON01.

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.C. de Hoog via (070) 326 1121 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag).

Het is overigens niet mogelijk om te reageren op het besluit op de Aanmeldingsnotitie op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Digitale informatiebijeenkomst

Op maandag 22 maart 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond werden het bouwplan en het ontwerpbestemmingsplan toegelicht. Tevens was er ruimte voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure, de uitwerking van het bouwplan en de stand van zaken. Een digitale opname van deze avond vindt u rechts op deze pagina in het oranje kader. Daar kunt u ook de presentaties en het verslag van deze avond terugvinden

Meer informatie

Meer informatie over de plannen voor De Terp vindt u op de website van Reshape Properties.

De herontwikkeling van De Terp maakt deel uit van het Masterplan In de Bogaard.