De Terp

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied Bogaard stadscentrum een kwaliteitsimpuls.

In vervolg op het vastgestelde Masterplan In de Bogaard  werken we hard aan de kwaliteitsimpuls. Dit past bij de plannen om In de Bogaard de komende jaren te verbouwen tot een nieuw, levendig en groen stadscentrum van Rijswijk. Als onderdeel hiervan werkt de eigenaar van De Terp, Reshape Properties aan nieuwe plannen voor het voormalige V&D pand. Op de plek van de V&D zullen nieuwe woongebouwen verrijzen. Ook een deel van de huidige winkelpanden wordt omgebouwd tot woningen. Daarnaast zal een gedeelte beschikbaar blijven voor winkels en horeca en ontstaat er een nieuwe straat voor fietsers en voetgangers, dwars door het centrum. De in totaal 345 woningen komen rondom een gemeenschappelijke groene binnentuin te liggen.

Planning

De eigenaar van 'De Terp', Reshape Properties, heeft in 2019 het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Friso Promenade. Inmiddels is het pand inpandig gesloopt. 

De start van de (ver)bouw staat globaal gepland voor eind 2021.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 17 juni jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Terp vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat in maart ter inzage lag, zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn betrokken bij de afweging die de raad heeft gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan (met de bijbehorende nota van zienswijzen) ligt opnieuw ter inzage, van vrijdag 25 juni 2021 tot en met donderdag 5 augustus 2021, bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente via het telefoonnummer 14070. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpDeTerp-VA01.

Beroep

Een belanghebbende en degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening. Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

VO (voorlopig ontwerp) visualisatie van De Terp

Digitale informatiebijeenkomst

Op maandag 22 maart 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond werden het bouwplan en het ontwerpbestemmingsplan toegelicht. Tevens was er ruimte voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure, de uitwerking van het bouwplan en de stand van zaken. In het oranje kader kunt u de presentaties en het verslag van deze avond terugvinden

Meer informatie

Meer informatie over de plannen voor De Terp vindt u op de website van Reshape Properties.

De herontwikkeling van De Terp maakt deel uit van het Masterplan In de Bogaard.