De Strijpwetering

De Strijpwetering is een watergang gelegen tussen de S.W. Churchillaan en de Sammersweg heeft een totale lengte van ca. 1000 meter. Vanwege het ontbreken van een adequate oeverbescherming aan de oostzijde van de watergang is op sommige gedeelten van het traject het talud instabiel geworden. Hierdoor zijn delen van het talud gaan afkalven en zijn scheuren in de asfaltverharding van de naast gelegen weg ontstaan. De gemeente Rijswijk streeft er naar eind dit jaar te starten met het aanbrengen van een adequate beschoeiing om te zorgen voor een robuuste oeverbescherming van de bermen en wegverharding. De nieuw aan te brengen oeverbescherming moet voldoen aan de eisen en richtlijnen van de reguliere kade van het Hoogheemraadschap van Delfland. Er wordt nog onderzocht of een eventuele vervanging van het wegdek van de weg langs de kade in het project meegenomen kan worden.