Alternatieven voor energie- en warmte-opwekking

Het Rijswijkse college van B&W heeft de ‘Energievisie Rijswijk’ vastgesteld.

"Op termijn zullen de Rijswijkse wijken van het aardgas af gaan. Hoe we dat gaan doen, dat weten we nu nog niet precies. Tijdig verkennen hoe we aan die opgave gaan werken is wel een noodzakelijke eerste stap. Dit plan geeft  richting," vertelt wethouder Marloes Borsboom-Turabaz.

Groeien naar een duurzaam Rijswijk

Zonder aardgas

Hoe verwarmen we Rijswijk in een toekomst zonder aardgas? En dan wel graag op een betaalbare, een betrouwbare, een duurzame en een gedragen manier. We gaan op zoek naar de meest haalbare alternatieven. Dit kan misschien wel een warmtenet zijn, maar het verwarmen van huizen met elektriciteit is ook goed mogelijk. Per wijk gaan we zoeken naar passende oplossingen.

De wethouder is trots op het plan: "We hebben deze visie namelijk niet alleen gemaakt. We hebben samengewerkt met belangrijke partners en bewoners. Zo’n grote opgave kan de gemeente simpelweg niet alleen. De komende tijd zal de gemeente samen met haar partners gaan werken aan de uitvoering van deze visie. Ik hoop van harte dat we ons - bewoners, bedrijven en de gemeente samen - in de komende jaren gaan inspannen en de schouders onder deze uitdaging gaan zetten."

Energieneutraal in 2040

In Rijswijk willen we in 2040 energieneutraal zijn: dat we evenveel energie opwekken als we gebruiken. Dat betekent dat we onze gebouwde omgeving op een andere manier moeten gaan verwarmen en verduurzamen. Rijswijk gaat van het aardgas af. De woningcorporaties worden beschouwd als startmotor in deze alternatieve vormen van energieopwekking. De overige vastgoedeigenaren staan ook niet stil. Dit plan geeft de richting en focus aan om de komende jaren echt werk te maken.

De landelijke en regionale ontwikkelingen spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Eind 2018 wordt er volop gewerkt aan de ‘Regionale energiestrategie regio Rotterdam Den Haag. Deze geeft inzicht in de afhankelijkheden van energiestromen. De verkenning naar alternatieve oplossingen zal lokaal moeten starten. De uitkomsten uit de landelijke discussie bepalen mede in welk tempo de lokale oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

Warmtevoorziening in Rijswijk

Rijswijk is met haar stedelijke karakter met veel hoogbouw, uitermate geschikt voor een collectieve warmtevoorziening. Met de grote potentie van geothermie, de mogelijke komst van de Leiding door het Midden (met warmte uit de Rotterdamse haven en kleinschalige bronnen, zoals oppervlaktewater) kan een sterk net gecreëerd worden. Daarmee kan nu al gestart worden. Het gebruik van restwarmte uit de haven zorgt al voor een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot ten opzichte van de huidige gasverbruik. Het benutten van de potentie van geothermie kan de uitstoot nog verder verminderen.

Daarnaast zullen all-electric concepten een belangrijk deel uitmaken van de toekomstige warmtevoorziening in Rijswijk. Die concepten zijn nu qua maatschappelijke kosten nog niet voordelig op grote schaal, maar kunnen wel kleinschalig opgepakt worden. Ook op plekken waar nog geen alternatief voorhanden is kunnen woningen al wel geïsoleerd worden en kunnen bewoners de overstap maken naar elektrisch koken om voor te bereiden op een alternatieve warmtevoorziening op termijn.