Ontwerpparaplubestemmingsplan wonen Rijswijk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het ontwerpparaplubestemmingsplan wonen Rijswijk voor een ieder ter inzage ligt met ingang van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met donderdag 21 september 2023.

Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan

Het reguleren van woonvormen zoals kamerverhuur en woningsplitsing kan middels de Huisvestingsverordening of via het bestemmingsplan/beheersverordening. Om woonvormen beter te reguleren en de samenstelling van de woonvoorraad te beschermen is er naast een aangepaste huisvestingsverordening is een ontwerpbestemmingsplan wonen opgesteld. 

Er is behoefte aan het beter reguleren en beschermen van de woonvoorraad vanwege de toenemende druk op de woningmarkt. Dit kan leiden tot een druk op de leefbaarheid in wijken in de stad met woonoverlast, slechte woonomstandigheden en toenemende parkeerdruk tot gevolg. Met deze paraplubestemmingsplan is het wijzigen van de woonruimtevoorraad niet direct toegestaan. Er is echter wel een mogelijkheid om binnenplans af te wijken van het bestemmingsplan. 

In de gebieden waar een beheersverordening geldt, is een (ontwerp)paraplubeheersverordening wonen opgesteld. Een paraplubestemmingsplan kan namelijk niet gelden voor een gebied waarvoor een beheersverordening geldt. In dit paraplubeheersverordening wordt hetzelfde geregeld als in de paraplubestemmingsplan. Een beheersverordening is qua planvorm te vergelijken met een bestemmingsplan en vormt na vaststelling het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning.

Wat is een parapluplan?

Een parapluplan is een bestemmingsplan dat als een spreekwoordelijke paraplu over andere, reeds geldende bestemmingsplannen heen hangt. Het bepaalt dat de regels ten aanzien van wonen die zijn opgenomen in de geldende plannen vervallen en worden vervangen door de regels die zijn opgenomen in het voorliggende parapluplan. 

Het plangebied van het parapluplan omvat het grondgebied van een deel van de gemeente Rijswijk. In de gebieden waar een beheersverordening van kracht is wordt tegelijkertijd een paraplubeheersverordening wonen opgesteld.

Beleid

Uitgangspunt van dit paraplubstemmingsplan is om terughoudend te zijn bij het verstrekken van vergunningen voor woonvormen zoals woningsplitsing en verkamering (Actualisatie Woonvisie, 2021). Het wijzigen van de planologische mogelijkheden in de woonruimtevoorraad vraagt om een zorgvuldige afweging. Enerzijds is het gezien de druk op de woningmarkt wenselijk om de bestaande woonruimtevoorraad beter te benutten. Vormen van onzelfstandige bewoning, woningvorming en het splitsen van grotere woningen zouden in dit opzicht juist in zekere mate moeten worden toegestaan. Anderzijds zijn er zoals eerder genoemd ook nadelen aan het (verregaand) wijzigen van de woonruimtevoorraad.

De focus van de gemeente blijft dan ook het toevoegen van nieuwe woningen in lopende gebiedsontwikkelingen. In de totale woningbouwprogrammering van de gemeente ligt de nadruk sterk op gestapelde woningen en relatief kleine woningen. Deze programmering moet in grote mate voorzien in de actuele behoefte aan woonruimte. Deze behoefte wordt voor een groot deel gevormd door één- en tweepersoonshuishouden. 

Op deze manier wil de gemeente met het omvangrijke nieuwbouwprogramma voorzien in de grote vraag naar betaalbare (en daardoor relatief kleine) woonruimte. Om deze redenen, op grond van de draagkracht van de bestaande wijken, is de gemeente in zekere mate terughoudend in de mogelijkheden tot wijziging van de (bestaande) woonruimtevoorraad en blijft regelgeving op dit vlak nodig.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het paraplubestemmingsplan wonen in te zien:

  1. Internet op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 11 augustus 2023). Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpparapluherzwonen-ON01.
  2. Balie publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/of (gewenste) aanpassingen in de nieuwe paraplubestemmingsplan wonen?

Ter inzage

Het ontwerpparaplubestemmingsplan wonen Rijswijk (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met donderdag 21 september 2023 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. 

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze (bezwaar) over het paraplubestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk (bij voorkeur schriftelijk). Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de ter inzagelegging wordt op donderdag 7 september tussen 18.30-19.30 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over het paraplubestemmingsplan wonen en de bijbehorende procedure. Hiervoor dient u zich uiterlijk maandag 4 september a.s. voor aan te melden via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl. Hierbij krijgt u een bevestiging en gegevens over de locatie op het Stadhuis.

Officiële publicatie

Lees de officiële publicatie.