Ontwerp-paraplubeheersverordening wonen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij een paraplubeheersverordening wonen voorbereiden voor alle gebieden waar een beheersverordening geldt.

Aanleiding en aard nieuwe paraplubeheersverordening

Het reguleren van woonvormen zoals kamerverhuur en woningsplitsing kan middels de Huisvestingsverordening of via het bestemmingsplan/beheersverordening. Om woonvormen beter te reguleren en de samenstelling van de woonvoorraad te beschermen is er naast een aangepaste huisvestingsverordening is een ontwerpparaplubeheersverordening wonen opgesteld. 

Er is behoefte aan het beter reguleren en beschermen van de woonvoorraad vanwege de toenemende druk op de woningmarkt. Dit kan leiden tot een druk op de leefbaarheid in wijken in de stad met woonoverlast, slechte woonomstandigheden en toenemende parkeerdruk tot gevolg. Met deze paraplubeheersverordening is het wijzigen van de woonruimtevoorraad niet direct toegestaan. Er is echter wel een mogelijkheid om binnenplans af te wijken van het bestemmingsplan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze woonvormen worden toegestaan.

In de gebieden waar een bestemmingsplan geldt, is een (ontwerp)paraplubestemmingsplan wonen opgesteld. Een paraplubestemmingsplan kan namelijk niet gelden voor een gebied waarvoor een beheersverordening geldt. In dit paraplubestemmingsplan wordt hetzelfde geregeld als in de paraplubeheersverordening.  Een beheersverordening is qua planvorm te vergelijken met een bestemmingsplan en vormt na vaststelling het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning.

Wat is een paraplubeheersverordening?

Een paraplubeheersverordening is een beheersverordening dat als een spreekwoordelijke paraplu over andere, reeds geldende beheersverordeningn heen hangt. Het bepaalt dat de regels ten aanzien van wonen die zijn opgenomen in de geldende plannen vervallen en worden vervangen door de regels die zijn opgenomen in de voorliggende paraplubeheersverordening. Het plangebied van het parapluplan omvat het grondgebied van een deel van de gemeente Rijswijk waar beheersverordeningen van kracht zijn. In de gebieden waar een bestemmingsplan van kracht is wordt tegelijkertijd een paraplubestemmingsplan wonen opgesteld.

Beleid

Uitgangspunt van dit paraplubstemmingsplan is om terughoudend te zijn bij het verstrekken van vergunningen voor woonvormen zoals woningsplitsing en verkamering (Actualisatie Woonvisie, 2021). Het wijzigen van de planologische mogelijkheden in de woonruimtevoorraad vraagt om een zorgvuldige afweging. Enerzijds is het gezien de druk op de woningmarkt wenselijk om de bestaande woonruimtevoorraad beter te benutten. Vormen van onzelfstandige bewoning, woningvorming en het splitsen van grotere woningen zouden in dit opzicht juist in zekere mate moeten worden toegestaan. Anderzijds zijn er zoals eerder genoemd ook nadelen aan het (verregaand) wijzigen van de woonruimtevoorraad.

De focus van de gemeente blijft dan ook het toevoegen van nieuwe woningen in lopende gebiedsontwikkelingen. In de totale woningbouwprogrammering van de gemeente ligt de nadruk sterk op gestapelde woningen en relatief kleine woningen. Deze programmering moet in grote mate voorzien in de actuele behoefte aan woonruimte. Deze behoefte wordt voor een groot deel gevormd door één- en tweepersoonshuishouden. Op deze manier wil de gemeente met het omvangrijke nieuwbouwprogramma voorzien in de grote vraag naar betaalbare (en daardoor relatief kleine) woonruimte. Om deze redenen, op grond van de draagkracht van de bestaande wijken, is de gemeente in zekere mate terughoudend in de mogelijkheden tot wijziging van de (bestaande) woonruimtevoorraad en blijft regelgeving op dit vlak nodig.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om de paraplubeheersverordening wonen in te zien:

  1. Internet op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 11 augustus 2023). Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bvparapluwonen-ON01.
  2. Balie publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/of (gewenste) aanpassingen in de nieuwe paraplubeheersverordening?

Ter inzage

Bij het opstellen van een beheersverordening is er geen verplichting tot inspraak en kunnen er geen zienswijzen en beroepsschriften worden ingediend. De gemeente vindt het echter wel wenselijk om iedereen in de gelegenheid te stellen op- en aanmerkingen in te dienen. Daartoe worden vanaf vrijdag 11 augustus 2023 tot en met donderdag 21 september 2023 de ontwerp-paraplubeheersverordening ter inzage gelegd. De eventuele op- en aanmerkingen worden behandeld alvorens de paraplubeheersverordening door de raad worden vastgesteld.

Indienen (inspraak)reactie

Gedurende de termijn kan een ieder een reactie indienen over de ontwerp-paraplubeheersverordening U kunt een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. Team Ruimte of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl. Ook het indienen van een mondelinge reactie op de beheersverordening is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Officiële publicatie

Lees de officiële publicatie.