Lintjesregen

Tijdens de traditionele Lintjesregen ontvangen dit jaar zes inwoners van de gemeente Rijswijk een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Bas Verkerk reikte de lintjes uit in de Rijswijkse Schouwburg.

               

De Rijswijkse gedecoreerden zijn:

Mevrouw M. van Breukelen-Husen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Breukelen (Marijke) is sinds 2010 actief als zorgvrijwilliger bij Villa ExpertCare Rijswijk, voorheen Mappa Mondo. Naast een team van verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers werkt ExpertCare met een groep vrijwilligers. Eén van deze vrijwilligers is mevrouw Van Breukelen. Zij verricht de dagelijkse zorg aan chronisch en ernstig zieke kinderen. Iedere woensdag is mevrouw aanwezig van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds om de kinderen te verzorgen en een fijne dag te bezorgen. Daarnaast is ze er vaak in de weekenden. Mevrouw Van Breukelen geeft kwetsbare kinderen houvast omdat ze weten dat ze altijd tijd en aandacht voor ze heeft. Ze wordt de steun en toeverlaat genoemd voor de kinderen, medewerkers en andere vrijwilligers.

Mevrouw J.Th.M. de Ruijter-Siebes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Ruijter (Joke) is sinds 1970 vrijwilliger bij zwemvereniging RZV Excelsior te Rijswijk. In de afgelopen 50 jaar heeft zij verschillende werkzaamheden bij RZV verricht. Dat begon met het geven van zwemles aan kinderen en volwassenen. Daarna volgden tal van andere functies zoals examinator, bad coördinator, organisator van het Sinterklaasfeest.

Daarnaast zet mevrouw De Ruijter zich in voor het project “Voorlezen op maat” (vanaf 2016 tot heden). Een project van de Bibliotheek aan de Vliet met als doel om door middel van voorlezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen het plezier in lezen op latere leeftijd te stimuleren. Sinds 6 oktober 2011 is ze lid van de Katholieke Bond van Ouderen Rijswijk (KVO). Ook hier zet zij zich in als vrijwilliger en bezorgt sinds 2017 maandelijks het landelijke Magazine en het Rijswijkse Mededelingenblad bij de leden in de Muziekbuurt te Rijswijk. Daarnaast was ze collectant voor verschillende goede doelen.

Mevrouw C.J. van der Sloot-van der Meijden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Sloot (Rieneke)  heeft gewerkt als verpleegkundige bij WZH Carel den Oever (1972 - 1992) en daarna nog twintig jaar als verpleegkundig centralist bij de Veiligheidsregio Haaglanden(1992 – 2012). Naast haar werk en na haar pensioen heeft ze altijd tijd gevonden voor vrijwilligers werk. Ze heeft zich ruim 25 jaar ingezet voor het Rode Kruis, afdeling Den Haag (1972 -1997). Daarnaast is ze ruim 50 jaar (1968 tot heden) als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente Rijswijk. Ze heeft deel uitgemaakt van het pastorale team dat gedurende twee dagen per week in de voormalige Verzoeningskerk pastorale gesprekken voerde met bezoekers. Daarnaast is ze meer dan tien jaar bij toerbuurt gastvrouw bij de zondagse erediensten in de Nieuwe Kerk, verzorgt collecten, de koffie en is invalkoster. Is bij toerbeurt lector bij de zondagse erediensten en levert een enthousiaste bijdrage aan de twee jaarlijkse musical die in de Nieuwe Kerk wordt opgevoerd. In de kerk is een AED aanwezig, mevrouw Van der Sloot zorgt als verpleegkundige voor de bediening en voor een schema van bedienaars.

Iedere dinsdag is ze als medewerker en teamleider aanwezig in de Weggeefwinkel in Oud-Rijswijk, ze helpt bij het sorteren en ordenen van de ingebrachte goederen. Mevrouw Van der Sloot verricht haar vrijwilligers activiteiten naast haar zorgtaken als mantelzorger voor naaste familieleden.

De heer mr. K. Soekhlal , Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Soekhlal (Ketram) is ruim 40 jaar als vrijwilliger actief bij verschillende organisaties.

Van 1979 tot 1984 was hij bestuurslid/voorzitter van Jumpa Rajguru, een organisatie gericht op de politieke bewustwording van Surinamers in Nederland. In 1982 richtte hij samen met een aantal studenten de Vereniging Surinen op en werd penningmeester. Voor een periode meer dan tien jaar (2000 t/m 2012) was hij voorzitter van de stichting Hindoestaans Muziek- en Filmfestival. Deze stichting werd opgericht ter bevordering van de Hindoestaanse culturele identiteit en organiseerde een aantal jaar het Hindoestaans filmfestival.

In 2004 werd de heer Soekhlal voorzitter van Stichting Holi Samen. Bij de Holi viering in Den Haag e.o. wordt bewust gestreefd naar een regio brede viering. Elk jaar zijn er gemiddeld vijf- tot zesduizend multiculturele feestvierders in het Haagse Wijkpark Transvaal om dit feest te vieren. Daarnaast is hij vanaf 2009 voorzitter van het Sarnámihuis, een online community waar mensen terecht kunnen voor informatie over de identiteit, geschiedenis en cultuur van Hindoestanen en penningmeester van de Alnaus Foundation, een non-profit organisatie die zich inzet om vrouwen en meisjes in hun kracht te zetten zodat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dit zowel in Nederland als in Zuidoost-Azië

De heer mr. K. Aantjes, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer K. Aantjes (Klaas) is ruim 30 jaar als vrijwilliger actief.

Hij was voorzitter van College van de Kerkvoogden van de Hervormde-Gereformeerde Federatie Rijswijk, penningmeester van het College van Diakenen en is Lid van de bezwarencommissie van de Protestantse Kerk Nederland.

Van 1998 tot 2017 was de hij bestuurder en secretaris van de Raad van Toezicht van de Stichting Onderwatershof. Verder was hij ruim 10 jaar voorzitter van de Rijswijkse ondernemersvereniging Belangen Bedrijven Rijswijk, een vereniging met ongeveer 220 leden, variërend van eenmanszaken tot zeer grote bedrijven. In 2010 heeft Klaas Aantjes het initiatief genomen om de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden op te richten. Doel was om met bedrijvenverenigingen in de regio te overleggen en zaken te organiseren die in het belang waren van de bedrijven in de regio Haaglanden en die zouden leiden tot een goede onderlinge verstandhouding.

Daarnaast is hij bestuurslid van Hospice Het Vliethuys.

De heer drs. A. de Baat, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Baat (Anne) was werkzaam in het openbaar bestuur. Begon als fractie assistent van de CDA fractie in de gemeenteraad van Rotterdam, was gemeentesecretaris van Rijswijk en van Capelle aan den IJssel. Naast zijn werk vervulde hij verschillende bestuursfuncties binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van gemeentesecretarissen in Nederland (VGS).

Van 2009 tot 2017 was hij bestuurslid van de VGS. Van september 2018 tot januari 2021 was hij lid van het bestuur van de VNG, hij vervulde daarin de functie van penningmeester. In het bestuur van de VNG vertegenwoordigde hij de doelgroep van de gemeentesecretarissen en zorgde voor de verbinding met de VGS.

Hij was lid van de commissie Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de VGS. Deze commissie adviseerde het bestuur over allerlei zaken op het gebied van dienstverlening, benchmark, ICT en bedrijfsvoering, intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast was hij secretaris bij de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, één van de twaalf provinciale afdelingen van de VNG (vanaf 2012). In de periode 2013 – 2019 was hij voorzitter van het secretarissen overleg provinciale afdelingen.

Van 2016 t/m 2019 was hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Oude en Nieuwe Kerk en de Protestantse gemeente van Delft.

Onder zijn leiding is de restauratie en herinrichting van de Nieuwe Kerk uitgevoerd en afgerond. Hij heeft hiermee een bijdrage geleverd aan de indrukwekkende positie die de Oude en Nieuwe Kerk in Nederland innemen. Daarnaast is hij adviseur van de Nieuwe Kerk m.b.t. de facilitaire uitbreiding van de Nieuwe Kerk en de uitbreiding van de Koninklijke grafkelder. Verder heeft hij aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van een bedrijfsvoerings-organisatie voor de Protestantse Gemeente en was hij van 2010 tot 2015 diaken binnen de Protestantse Gemeente Delft.