Ontwerp bestemmingsplan Sterpassage

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan en het besluit op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Sterpassage voor een ieder ter inzage liggen met ingang van vrijdag 27 augustus 2021 tot en met donderdag 7 oktober 2021.

 

Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan

De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om de Sterpassage, gelegen aan de noordoostzijde van winkelcentrum In de Bogaard aan de Steenvoordelaan, te herontwikkelen naar maximaal 510 woningen en circa 3.500 m2 commerciële voorzieningen, voor het overgrote deel binnen de kaders van het op 17 december 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan In de Bogaard. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en er komen twee nieuwe gebouwen in het plangebied met woontorens. Daar tussen in komt het Steenvoordeplein, een nieuwe plek voor ontmoeten en verblijven en tevens een nieuwe uitnodigende entree voor In de Bogaard vanaf het Wethouder Hillenaarsplantsoen.

Aangezien deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Aanmeldnotitie

Burgemeester en wethouders van Rijswijk hebben besloten dat geen milieueffectrapport voor deze ontwikkeling hoeft te worden opgesteld. Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de “Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling herontwikkeling Sterpassage” blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldingsnotitie is als bijlage 13 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Sterpassage” (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en het besluit op de Aanmeldingsnotitie liggen met ingang van vrijdag 27 augustus 2021 tot en met donderdag 7 oktober 2021 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/project/sterpassage. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpSterpassage-ON01.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.C. de Hoog via (070) 326 1121 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag).

Het is overigens niet mogelijk om te reageren op het besluit op de Aanmeldingsnotitie op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 6 september 2021 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit plan. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website of via de Nieuwsbrief In de Bogaard. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over en om u ruimte te bieden voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken van de Sterpassage. Als u na het lezen van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen heeft, kunt u deze tijdens de informatieavond stellen. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van 3W real estate en van de gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Publicatiedatum

donderdag, 26 augustus, 2021 tot donderdag, 7 oktober, 2021

Beschrijving

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Sterpassage, besluit op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Sterpassage en informatiebijeenkomst op maandag 6 september 2021