Wijziging tram- en buslijnen in Rijswijk

Vanaf 29 augustus 2021 verandert er wat voor een aantal tram- en buslijnen in Rijswijk. De wijzigingen blijven in ieder geval tot eind 2022 van kracht.

 

De volgende tramhaltes van de HTM worden tijdelijk opgeheven:

•             Tramlijn 1 halte Vlietbrug

•             Tramlijn 15 halte Broekpolder

•             Tramlijn 17 halte Treubstraat

Voor het busvervoer van vervoerder EBS vinden de volgende wijzigingen plaats:

•             Nieuwe lijn 61 Delft – Rijswijk: de frequentie gaat van 2 keer per uur naar 4 keer per uur;

•             Lijn 51 rijdt vanuit Den Haag via Rijswijk naar Zoetermeer via de huidige route van lijn 30.

•             De route van buslijn 51 door de Muziekbuurt wordt overgenomen door buslijn 61

•             Lijn 30 vanuit Naaldwijk rijdt ingekort tot station Rijswijk;

•             Lijn 50 en 53 worden opgeheven.

Financiële tekorten vervoerbedrijven

Deze wijzigingen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen om een deel van de financiële tekorten van het openbaar vervoer op te vangen. Deze maken deel uit van het Transitieprogramma OV en Corona van de 23 gemeenten aangesloten bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waaronder Rijswijk.

Gevolgen corona voor OV

De enorme daling van het aantal reizigers in het OV als gevolg van de coronamaatregelen zorgt voor grote financiële tekorten bij de vervoerbedrijven HTM, RET en EBS. Het zal naar verwachting nog jaren duren voordat het aantal reizigers weer op het oude niveau is. De totale financiële impact van de inkomstenderving bedraagt in de MRDH-regio, minimaal 379 miljoen euro, en kan zelfs oplopen tot bijna 1,2 miljard euro. Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is in grote mate afhankelijk van hoe snel de reizigers weer terugkeren in het OV én of het Rijk met steunmaatregelen de sector helpt. Tot 1 oktober 2021 ontvangt de MRDH-regio een rijksbijdrage. De MRDH doet een beroep op het Rijk om ook na 1 oktober de OV sector financieel te blijven steunen.

Transitieprogramma OV en Corona

Het kabinet heeft aan alle regionale vervoersautoriteiten per 1 april een plan voor optimalisatie, kostenbesparingen en aanpassing van de OV dienstregeling gevraagd, het zogenoemde Transitieprogramma OV en Corona. De 23 gemeenten in de MRDH hebben het plan samen met de vervoerders opgesteld. In het Transitieprogramma is beschreven welke maatregelen genomen worden om de verliezen op te vangen en het openbaar vervoer levensvatbaar te houden, ook als de Rijkssteun wegvalt na 1 oktober 2021.

Tijdelijke maatregelen op korte termijn

De tijdelijke maatregelen worden in de tweede helft van 2021 ingevoerd en lopen tot eind 2022. Het gaat onder meer om maatregelen om de interne bedrijfsvoering van de vervoerbedrijven efficiënter te maken en om vervoerkundige maatregelen. Die variëren van frequentieverlagingen tot het tijdelijk schrappen van de minst gebruikte lijnen en trajecten. 

Monitoren

De MRDH zal de tijdelijke maatregelen monitoren en deze evalueren. De maatregelen worden afgeschaald wanneer het herstel van het OV hier aanleiding toe geeft en als het financieel mogelijk is. Of de nu genomen maatregelen voldoende zijn, is afhankelijk van de snelheid waarmee reizigersaantallen herstellen en van aanvullende rijkssteun. Is die onvoldoende, dan moeten mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen. Voor nu roept de MRDH de staatssecretaris van het ministerie van I&W en de minister van Financiën nadrukkelijk op ondersteuning te bieden. De sector bleek tijdens de crisis van onschatbare waarde voor het blijvend in beweging houden van Nederland.