Werken aan een inclusief Rijswijk

Een inclusief Rijswijk is een toegankelijke stad waarin iedereen zich welkom voelt, met of zonder fysieke, sociale, mentale of verstandelijke beperking. Om die ambitie te verstevigen stemde het college van B&W van de gemeente Rijswijk in met de eerste Rijswijkse inclusie agenda. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen die dat wil mee kan doen. Bijvoorbeeld door gastlessen over inclusie op scholen te faciliteren, het inrichten van inclusieve speelplekken en het stimuleren van de organisatie van een prikkelarme kermis.

                                     

Gemeenten moeten in een agenda aangeven hoe zij werken aan een inclusieve samenleving. Specifiek voor en met inwoners met een beperking. Dit is vanwege het VN-verdrag Handicap. Een internationaal verdrag dat Nederland in 2016 heeft ondertekend. De Rijswijkse inclusie agenda is opgesteld op basis van gesprekken met inwoners met een beperking, maatschappelijke organisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en verschillende afdelingen van de gemeente Rijswijk.

Obstakels wegnemen

Gemeente Rijswijk werkt al langer aan inclusie. ‘We vinden het belangrijk dat elke Rijswijker die dat wil mee kan doen. Met of zonder beperking. Het invullen en uitwerken van de doelen uit de inclusie agenda gebeurt samen met inwoners met een beperking en organisaties die hen vertegenwoordigen. We gaan in gesprek over obstakels die inwoners met een beperking in het dagelijks leven tegenkomen. Soms zijn dit figuurlijke obstakels, maar soms ook letterlijke als het gaat om de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Vervolgens gaan we aan de slag om deze obstakels zo veel als mogelijk weg te nemen,’ aldus wethouder Johanna Besteman (Welzijn).

Om de doelen uit de inclusie agenda te behalen wordt een werkgroep gevormd die met concrete voorstellen en adviezen komt om Rijswijk nog inclusiever te maken. Ook werken we aan bewustwording over het thema. In de Rijswijkse samenleving en in de gemeentelijke organisatie.  De inclusie agenda is hier te vinden. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Foto: wethouder Besteman (Welzijn) in de inclusieve speeltuin in het Wilhelminapark