Tweede verantwoordingsdocument voorzitter VRH

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen, legt met een uitgebreid document aan alle negen gemeenteraden verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Tussen het begin van dit jaar en 1 december gaf de Veiligheidsregio Haaglanden 20 noodverordeningen uit, allen op aanwijzing van de betrokken ministers. Sinds 1 december van dit jaar zijn de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en ministeriële regelingen het instrument dat de noodverordeningen vervangt. De coronacrisis is niet voorbij. Omdat de noodverordeningen niet meer als instrument worden ingezet, wordt nu het wettelijk verplichte verantwoordingsdocument opgeleverd.
Het document wordt door de burgemeesters doorgeleid naar de gemeenteraden van alle negen gemeenten die samen de veiligheidsregio Haaglanden vormen. Deze burgemeesters vormden, samen met onder andere de hoofdofficier van justitie, de directeur publieke gezondheid, de commandant van de brandweer en de chef van de politie-eenheid, het Regionaal Beleidsteam (RBT). De voorzitter heeft steeds zijn besluiten met het RBT afgestemd. Van Zanen: “De samenwerking binnen het RBT was organisch en prettig. De verschillende burgemeesters hadden en hebben één doel voor ogen: de verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. Ook zonder noodverordeningen gaan alle negen burgemeesters daar mee door.”

Omdat continuïteit van de zorg het grootste knelpunt was (en blijft) in deze infectieziektecrisis was bij alle overleggen een belangrijke rol weggelegd voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die leiding geeft aan de GGD en de GHOR. De DPG draagt zorg voor de afstemming met alle partijen in de zorg in de regio. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio Haaglanden en de veiligheidsregio Hollands-Midden omdat deze twee regio’s ook samen de regio ROAZ West Nederland vormen, ondersteund door het Netwerk Acute Zorg West (NAZW). 

Het verantwoordingsdocument beschrijft nauwkeurig het verloop van de opschaling van de maatregelen en de relatie die hierbij bestaat tussen de landelijke aanwijzingen en de regionale of lokale doorwerking daarvan. In veel gevallen zijn landelijke modelverordeningen één op één vertaald in de regionale noodverordening maar in een aantal gevallen is (in de uitvoering) gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor regionaal of lokaal maatwerk, bijvoorbeeld bij de aanwijzing van verboden gebieden of het nemen van maatregelen om drukte te voorkomen. Verder is er een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de bewoners en bedrijven in de regio Haaglanden zijn geïnformeerd wanneer regels werden aangepast en zijn gestimuleerd om zich aan de maatregelen te houden, ook als dat moeilijk werd gevonden. 

Bekijk hier het verantwoordingsdocument van de voorzitter van de VRH.