Toekomstig Havenkwartier: uniek en voor alle Rijswijkers

Een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Die toekomstbestendig is. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Een uniek stukje stad waar iedere Rijswijker graag komt. Dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders voor het Havenkwartier. Door er woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied met bijvoorbeeld meer horeca aantrekkelijker, maar ook veiliger te maken voor ondernemers wil gemeente Rijswijk deze ambitie waarmaken. In het Ontwikkelkader Havenkwartier, dat voor besluitvorming is aangeboden aan de gemeenteraad, staat hoe de verschillende opgaven wonen, bedrijvigheid, natuur en verkeer hier een plek kunnen krijgen.

 

In 2017 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Plaspoelpolder vastgesteld, waarin staat dat dit bedrijvengebied een impuls moet krijgen. Dat wil de gemeente onder andere doen door wonen en werken te vermengen. Het Havenkwartier biedt door de ruimte en de aanwezigheid van het water, volop kansen om er een kwalitatief hoogwaardig woon-werkgebied van te maken. Vastgoedeigenaren en ontwikkelaars hebben hiervoor al plannen ontwikkeld. Het ontwikkelkader geeft richting aan die plannen. Afhankelijk van de definitieve plannen van de projectontwikkelaars komen er tot maximaal 2500 woningen bij.

Investeren

Wethouder Armand van de Laar van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling ziet de noodzaak van het aanpakken van het Havengebied: “Het is nu een verrommeld gebied met veel leegstaande kantoren. Dat biedt een voedingsbodem voor ondermijning. Verder afnemende sociale veiligheid en verpaupering liggen op de loer. Vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zijn bereid samen met de gemeente in het Havengebied te investeren. Zo kunnen we nieuw leven blazen in het gebied. Het moet er weer gaan bruisen. Huidige ondernemers moeten hier goed zaken kunnen doen en nieuwe ondernemers moeten zich er graag willen vestigen.“

Gesprekken

De herontwikkeling van het gebied is een enorme opgave met veel verschillende belangen. Al langere tijd zijn er daarom gesprekken met bewoners, ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden over de toekomstige ontwikkelingen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat twee woontorens in hoogte naar beneden zijn bijgesteld en één net anders is gesitueerd. De architectuur van de bebouwing krijgt ook volop aandacht. Het moeten mooie gebouwen worden met een Rijswijkse uitstraling.

Katalysator

De BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) heeft als belangenbehartiger van ondernemers in Rijswijk de ontwikkelingen in de planvorming van het Havenkwartier nauw gevolgd. BBR-bestuurslid Sander Knijnenburg: “Het gedoseerd toevoegen van woningen kan als katalysator werken die de revitalisering van het gebied moet versnellen en versterken. Naar aanleiding van de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten hebben wij op bepaalde aspecten onze visie, maar ook een aantal zorgen geuit. Het gebied staat, net als de rest van de Plaspoelpolder, bekend om de goede bereikbaarheid. Het is belangrijk dat de infrastructuur voldoende aandacht krijgt voor, tijdens en na het ontwikkeltraject. Door de nieuwe ontwikkelingen maken de verouderde gebouwen plaats voor, of transformeren ze in locaties met een nieuwe functie wat bijdraagt aan de vitalisering van het gebied. Hierdoor kunnen flinke stappen worden gemaakt om het ondernemersklimaat in het gebied te verbeteren. “

Grote lijnen

De afgelopen periode is er veel onderzoek gedaan. Onder andere naar de effecten van het toevoegen van veel woningen op de leefbaarheid. Maar ook naar de verkeerseffecten en bereikbaarheid. Van de Laar: “Bij de verdere uitwerking van de verschillende deelplannen zullen aspecten als bereikbaarheid, parkeerdruk en leefbaarheid continu tegen het licht worden gehouden. Het ontwikkelkader geeft in grote lijnen aan wat mogelijk en wenselijk is in het Havengebied, maar voor de bouwplanaanvragen doen we gedetailleerder onderzoek en kijken we goed naar wat wel en niet kan. Ook dan blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers.”

De gemeenteraad bespreekt het ontwikkelkader Havenkwartier naar verwachting op 2 maart 2021.

Meer informatie op: Havenkwartier | Gemeente Rijswijk