Stedenbouwkundige opzet HBG-locatie herzien

Het college van B&W van Rijswijk heeft besloten om de herziene stedenbouwkundige opzet voor de HBG-locatie aan de stad voor te leggen. Dit gebeurt op dinsdagavond 15 januari 2019 tijdens een inspraakbijeenkomst in het Rijswijkse stadhuis aan het Bogaardplein.

HBG gebouw
Het voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling HBG-locatie lag van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage. Op basis hiervan zijn inspraakreacties ingediend en door de ontwikkelaar en gemeente verwerkt.

Aan de ingediende reacties is met name tegemoet gekomen op onder andere de volgende aspecten:

  • Er zullen slechts 5 in plaats van 6 torens gebouwd worden, met daartussen stadswoningen. De torens worden minder hoog.
  • Er wordt meer ruimte gecreëerd voor groen langs de Generaal Spoorlaan zijde en aandacht voor goede ecologische inrichting langs de Minister van den Tempellaan

Omdat het plan hiermee aanzienlijk is gewijzigd, is er een nieuw moment van inspraak mogelijk. Op 15 januari 2019 organiseren wij daarom een inspraakbijeenkomst van 20:00 uur tot 22:00 uur in het Stadhuis van Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk.

Tijdens de inspraakbijeenkomst wordt de herziene opzet voor de HBG-locatie gepresenteerd. Medewerkers van de gemeente en de ontwikkelaar zijn op deze avond aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Het is ook mogelijk om in de twee weken ná deze inspraakavond een reactie op de herziene stedenbouwkundige opzet in te dienen. Het herziene plan wordt vanaf 16 januari op de gemeentelijke website gepubliceerd. De stukken zijn te vinden via www.rijswijk.nl/projecten/hbg.