Ligplaatsenbeleid voor vaartuigen vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten regels op te stellen voor het aanleggen van vaartuigen. De gemeente gaat wrakken opruimen en voert in fases het nieuwe ligplaatsenbeleid in. Zo komt de basis op orde voor het uiteindelijk kunnen faciliteren van een volwaardige recreatievaart. De nieuwe regels voor het innemen van ligplaatsen gaan in augustus in.

Aantrekkende werking

Rijswijk kent,  in tegenstelling tot de ons omringende gemeenten geen ligplaatsenbeleid voor vaartuigen. Daar gaat een aantrekkende werking vanuit. Dat leidt tot ongewenste en soms potentieel gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan verwaarloosde en half gezonken boten. Op diverse locaties zijn door gebruikers van vaartuigen ook eigen aanlegvoorzieningen getroffen, deels op gemeentelijke grond. In sommige gevallen worden die geclaimd.

Het college wil aan die situatie een einde maken. Mede door het intensiever gebruik van de buitenruimte (nieuwbouw) en meer vaarbewegingen is er behoefte aan sturing. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  biedt een basis aan het college om regels te stellen met betrekking tot ligplaatsen en voor het stellen van nadere regels voor het innemen van ligplaats.

Verbod

Allereerst wijst het college een aantal locaties aan waar geen ligplaats mag worden ingenomen. Het betreft locaties die ongeschikt zijn in verband met de openbare orde, veiligheid (o.a. een beperkte doorvaart, kans op schade) en het aanzien van de gemeente.

Het betreft:

 • De oever langs de Sionsweg (Noordhoornsche Watering) ter hoogte van nummer 1 tot nummer 76, voor zover niet grenzend aan private grond;
 • De wijk Sion, met uitzondering van:
  a) oevers in watergangen grenzend aan privé grond en
  b) de oever langs de Sionsweg ter hoogte van de nummers 8 t/m 34e;
 • De oever langs het Haantje vanaf de aansluiting met De Schie (de Kerstanjewetering) tot aan het perceel Haantje 10A.

Eigenaren van vaartuigen die nu een ligplaats innemen op een plek waar dit straks niet meer is toegestaan worden geïnformeerd met een op de boot aan te plakken flyer. Daarnaast zullen door middel van bebording de stroken worden aangeduid waar het straks verboden is een ligplaats in te nemen.
Wanneer eigenaren hierna nog  in overtreding blijven dan worden de verkeerd geplaatste boten door de gemeente verplaatst of eventueel verwijderd. Daarbij worden de kosten op de eigenaar verhaald.

Regels

Tevens zijn onderstaande regels vastgesteld voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig.

 1. Het is niet toegestaan ligplaats in te nemen:

A. aan een natuurvriendelijke of niet verharde oever;

B. bij een gemaal of vispaaiplaats;

C. op zodanig wijze dat een minimale vaarstrook van 3,5 meter breed wordt beperkt;

D. met een vaartuig dat in kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

 1. In doorgaande vaarwegen (waaronder de Kastanje, Noordhoornsche Watering, Dulder, Reijnerwatering) is het verboden binnen een afstand van 10 meter van een brug ligplaats in te nemen.
 2. Het is verboden een vaartuig af te meren aan, of door middel van, andere dan de daarvoor bestemde voorwerpen.
 3. Bij het afmeren van het vaartuig moet schade aan kademuren of walkanten worden voorkomen door gebruik te maken van voldoende beveiliging. Beveiligingsmaterialen mogen niet aan de (openbare) walkanten worden bevestigd.
 4. Nachtverblijf op het vaartuig is niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan om (hulp)motoren en/of generatoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
 6. Het vaartuig dient aan de buitenzijde in een goede staat van onderhoud te zijn.
 7. Het vaartuig dient afdoende te zijn beschermd tegen hemelwater. Dekzeilen dienen stormvast te zijn vastgemaakt.
 8. Het is niet toegestaan met een vaartuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan worden gevaren, langer dan drie achtereenvolgende dagen ligplaats in te nemen.
 9. Het vaartuig moet drijvend gehouden worden.
 10. Het is niet toegestaan:
  -een vaartuig geheel of gedeeltelijk te bouwen, te verbouwen of te slopen, dan wel hieraan te vertimmeren, reparaties en/of meer dan routinematig onderhoud te verrichten;
  -een vaartuig, met uitzondering van kano’s en open roeiboten, te water te laten of uit het water te halen, anders dan via een daarvoor speciaal ingerichte helling.