Jaarrekening 2018: Rijswijk sluit af met een tekort van € 7,5 miljoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag 7 juni de jaarstukken 2018 gepresenteerd. De gemeente Rijswijk sluit het jaar 2018 af met een tekort van € 7,5 miljoen. Het tekort wordt opgevangen vanuit de algemene reserve.

De belangrijkste oorzaak van het tekort ligt net als bij vele andere gemeenten bij de kostenoverschrijdingen in het sociaal domein, met name bij Jeugdzorg en de Wmo. Daarnaast staat  de grondexploitatie van RijswijkBuiten onder druk door de opgelopen vertraging als gevolg van de bezwaren op het bestemmingsplan Sion- ’t Haantje,

Aanpak

Om de komende jaren te kunnen anticiperen op de stijgende kosten van de zorg en de onzekerheid over de rijksuitkeringen gaat het college meer sturen op de beheersbaarheid van de kosten. Het college gaat alle uitgaven kritisch tegen het licht houden en beoordelen op nut en noodzaak. Dit gebeurt bovenop de reeds in gang gezette maatregelen. Hiermee zet het college zich in voor het herstel van het evenwicht tussen de gemeentelijke uitgaven en inkomsten.

Basis op orde

Wethouder Financiën Jeffrey Keus: “Als nieuwe wethouder financiën is het natuurlijk nooit leuk om deze boodschap te moeten brengen. Met het nieuwe college voel ik mij dan ook verantwoordelijk om gepaste maatregelen te nemen om Rijswijk voor nu en in de toekomst financieel solide te houden.

De inzet is dat we de basis op orde brengen zodat we ruimte creëren om te investeren in Rijswijk en haar inwoners.”

De jaarstukken worden op 9 juli behandeld in de gemeenteraad.