Informatieavond voorgenomen aanleg warmtetransportleiding

Gasunie bereidt de aanleg voor van WarmtelinQ, een hoofdtransportleiding voor warmte. De vergunningen voor de aanleg van het eerste deel van de leiding, van Vlaardingen via onder andere Rijswijk naar Den Haag, liggen ter inzage van 19 maart tot en met 29 april. Op maandag 22 maart is er van 19.30 – 21.00 uur een online informatieavond over het tracédeel in Rijswijk, Delft en Midden-Delfland. De bewoners en ondernemers langs het beoogde tracé ontvangen een uitnodiging in de brievenbus. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Aanmelden kan via www.warmtelinq.nl/informatieavond.

 

Tijdens de online avond geeft Gasunie uitleg over het project, de ligging van het voorgenomen tracé, de werkwijze tijdens de aanleg en de te nemen maatregelen om de overlast te beperken. De provincie Zuid-Holland licht de zienswijzeprocedure toe. Deelnemers kunnen ook vragen stellen aan mensen van de gemeente, de provincie Zuid-Holland en WarmtelinQ.

Documenten bekijken en reageren

Vanaf 19 maart zijn het ontwerp-PiP, het MER en de ontwerpbesluiten (vergunningen) zes weken lang in te zien via de website van de provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq. Zienswijzen kunnen daar ook worden ingediend.

Meer over WarmtelinQ op www.warmtelinq.nl