Hoe democratisch werken wij in onze gemeente?

Voor de zomer van 2021 konden inwoners, ambtenaren, gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vragen beantwoorden over lokale democratie in Rijswijk en samenwerking tussen stad (inwoners, ondernemers en organisaties) en gemeente. In de enquête konden ondervraagden aangeven hoe ze vinden dat in Rijswijk besluiten worden genomen en uitgevoerd. Is dat duidelijk? Staan ze over het algemeen achter deze besluiten? Kunnen inwoners voldoende meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken?


De vragenlijst is door Rijswijk ingezet om beter te weten hoe het er met de democratie in de stad voorstaat. Bijvoorbeeld hoe inwoners, raad, college en ambtenaren denken over betrokkenheid bij en samenwerking met de stad, het functioneren van de gemeente en of ze voldoende mee kunnen praten. De antwoorden laten zien of de gemeente inwoners voldoende ruimte en ondersteuning biedt bij burgerinitiatieven. Ook is te zien of inwoners het gevoel hebben dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun buurt of stad. Belangrijk is ook dat duidelijker is of en wanneer de gemeente luistert naar de inbreng. Of uitleg geeft over het genomen besluit.

Meer zeggenschap

De vragenlijst is door 415 inwoners ingevuld. Ook hebben bijna 230 ambtenaren, raadsleden en collegeleden de vragen beantwoord. Het onderzoek levert geen feiten en eindoordelen op, maar inventariseert wensen en meningen. Het geeft een indruk van hoe inwoners denken over de gemeente en de samenwerking. En of inwoners betrokken willen worden bij het maken van plannen of het nemen van besluiten. Zo blijkt dat inwoners eerder betrokken willen worden bij plannen en projecten of het voorbereiden van besluiten en meer zeggenschap willen over hun buurt en stad.

Informeren

Het beeld dat het onderzoek heeft opgeleverd over de lokale democratie is besproken in een begeleidingscommissie waarin onder andere een aantal raadsleden en collegeleden zitten. Deze commissie heeft op basis van de uitkomsten een verbeterplan opgesteld met 5 punten. Zo gaat de gemeente aan de slag met betere communicatie, maar ook met het beter en sneller reageren op vragen en meldingen, met het toegankelijker en duidelijk maken van mogelijkheden om mee te denken en te praten en met het informeren van inwoners over het verloop en de uitkomst van besluitvorming.

De genoemde aandachtspunten over de bestuurscultuur zullen aan het nieuwe gemeentebestuur dat na de gemeenteraadsverkiezingen aantreedt, worden overgedragen. Bestuurscultuur gaat over hoe het college, de gemeenteraad en ambtenaren met elkaar samenwerken, hoe de verbinding is van het bestuur met de inwoners en hoe rolvast het gemeentebestuur is. Door alle verbeteracties op te pakken maakt de gemeente Rijswijk serieus werk van de lokale democratie.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bedanken iedereen die via de enquête heeft laten zien betrokken te zijn bij zijn/haar gemeente en zo heeft bijgedragen aan de verbetering van de Rijswijkse democratie. 

Het verbeterplan met de 5 punten die aangepakt worden, vindt u hier,