Gemeente Rijswijk presenteert begroting 2023: woonlasten dalen met 2,5 procent

Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting vandaag aan de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting zijn de ambities van het coalitieakkoord Gezonde groei opgenomen. Er is rekening gehouden met de ontwikkelingen en uitdagingen waar Rijswijk voor staat.

 

Het medio juni aangetreden college van B&W heeft oog voor de onzekere tijden die inwoners en ondernemers op dit moment doormaken. De gemeente zet zich in voor het bestrijden van (energie) armoede en de bevordering van gelijke kansen. Boven op het landelijke pakket voor compensatie van de koopkracht en hoge energiekosten komt de gemeente alle inwoners en ondernemers tegemoet. Zo dalen de totale woonlasten, waardoor deze lager dan het gemiddelde zijn ten opzichte van omliggende gemeenten.

Wethouder van Financiën Werner van Damme zegt: “De totale woonlasten dalen gemiddeld met 2,5 procent. Dat komt doordat de kwijtschelding van de afvalstofheffing niet meer toegerekend wordt in het tarief. Inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding, kunnen deze vanzelfsprekend nog steeds aanvragen.”

Groeiende gemeente

Rijswijk is een groeiende gemeente en dit vraagt om oplossingen en maatregelen om de stad leefbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te maken en te houden. Om Rijswijk een prettige en veilige stad te houden, wordt er geïnvesteerd in veiligheid, handhaving en inspectie. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de aanpak van digitale criminaliteit en ondermijning, onder andere met de inzet van extra gemeentelijke handhavers.

Rijswijk is volop in ontwikkeling en het inwonertal stijgt naar verwachting tot bijna 70.000 inwoners in 2035. Om aan de hoge vraag van huisvesting te voldoen, worden fors meer woningen gerealiseerd. Door de sterk toegenomen koop- en huurprijzen hebben met name lagere inkomens en starters moeite met het vinden van passende woonruimte. Om hen te helpen, werkt de gemeente samen met de woningcorporaties en ontwikkelaars aan de realisatie van sociale huurwoningen en betaalbare koop- en huurwoningen in het middensegment. Voor spoedzoekers en statushouders komen er 68 flexwoningen aan de Lange Kleiweg.

Verkeersveiligheid is ook een speerpunt in de begroting. Met zichtbare campagnes in de stad, actieve en praktische vormen van educatie van verschillende doelgroepen, aanpassingen van oversteekplaatsen en routes voor langzaam verkeer en het aanleggen van schoolzones, werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook zet de gemeente in op goed openbaar vervoer. Het vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de stad en bevordert een goed vestigingsklimaat.

Met plezier meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving en je er veilig voelen is van groot belang voor het welbevinden van inwoners. De gemeente zet daarom actief in op het creëren en stimuleren van een zo goed mogelijk opgroei- en ontwikkelklimaat en het bevorderen van kansengelijkheid en inclusie. Zowel voor kinderen, in de vorm van passend onderwijs, als voor volwassenen in de bestrijding van laaggeletterdheid.

Om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren wordt actief ingezet op (betaald) werk. Voor inwoners voor wie de stap naar een betaalde baan te groot is, zoeken we naar mogelijkheden om maatschappelijk te participeren. De gemeente zorgt daarbij ook voor de inburgeraars van Rijswijk. Met goede ondersteuning bij inburgeren, kunnen zij zo snel mogelijk een zelfstandig leven opbouwen en zich thuis voelen in Rijswijk.

Met deze en alle andere plannen en ambities die opgenomen zijn in de begroting wil de gemeente Rijswijk ontwikkelen tot een moderne, duurzame, groene stad waar het voor iedereen prettig werken en wonen is.

Van Damme: “Ik ben trots om deze cijfers te presenteren en blij dat we inwoners en ondernemers op verschillende manieren tegemoet kunnen komen in 2023.”

Op dinsdag 18 oktober vanaf 20.00 uur gaat de gemeenteraad in discussie over de begroting. Op dinsdag 8 november is er een gemeenteraadsvergadering over de begroting. Dit debat begint om 14.00 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar. De volledige begrotingstekst is te vinden op rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl.

 Bekijk de samenvatting van de begroting in de visual.