Denk mee over Transitievisie Warmte in Rijswijk

Vanaf deze week kunnen bewoners van Rijswijk hun zienswijze geven op de concept Transitievisie Warmte. In dit plan geeft de gemeente op grote lijnen aan welke mogelijkheden er per wijk zijn om over te schakelen naar duurzame warmte. Daarnaast schetst het plan welke alternatieve warmte opties er op dit moment zijn.

 

Net als elke gemeente in Nederland, gaat ook Rijswijk aan de slag om de komende jaren over te schakelen naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen, zoals aardgas, gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Zo blijft Rijswijk ook voor de volgende generaties een fijne en leefbare stad.

Meer duidelijkheid over alternatieven per wijk

In het Nationale Klimaatakkoord staat dat in 2030 anderhalf miljoen gebouwen in Nederland de overstap gemaakt moeten hebben naar aardgasvrij. Voor gemeentes, bedrijven en huizenbezitters een groots, complex en ingrijpend vraagstuk, waarbij we afhankelijk zijn van vele factoren. Een opgave dus, die gepaard gaat met de nodige vragen. Er zijn nog veel dingen die uitgezocht moeten worden. Wethouder Keus: “We geven in deze concept Transitievisie Warmte duidelijkheid over de best mogelijke alternatieven per wijk. Dit geeft houvast waarmee eigenaren van vastgoed nu ook zelf aan de slag kunnen. Als gemeente willen we eigenaren vooral ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en zullen we ze met gerichte acties stimuleren om maatregelen te nemen.” 

Investeringen moeten opwegen tegen de opbrengst

Om tot een gedragen visie te komen is veel inzet van alle partijen nodig. De gemeente heeft hierover met betrokken partijen waaronder woningcorporaties, andere vastgoedverhuurders en Stedin regelmatig overleg. Overschakelen doen we daarom stap voor stap én samen. Want alleen in een goede samenwerking kunnen we stappen zetten. De eerste stap? Het energieverbruik flink terugdringen door de gebouwen in onze stad beter te isoleren. Uiteindelijk levert dit comfortabele, goed geïsoleerde gebouwen op waarbij op termijn aardgas vervangen kan worden door duurzame warmtebronnen.

Wethouder Keus: ”Overstappen naar een andere warmtebron doen we alleen als het alternatief goed past en de investeringen opwegen tegen de opbrengst. Want: groen doen mag niet leiden tot rood staan. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van lokale kansen en mogelijkheden, zoals Geothermie en WarmtelinQ. Om de juiste afwegingen te kunnen maken, houden we de ontwikkelingen voor haalbare alternatieven goed in de gaten en kijken we ook naar meer hybride oplossingen. Concrete plannen voor de keuze van een duurzaam alternatief maken we in overleg met de wijken. In deze Transitievisie Warmte geven we per wijk aan welke alternatieve warmteopties we voor ons zien. Het is nog geen antwoord op álle vragen en onzekerheden, maar wel een goed afgewogen begin. Buurtinitiatieven die een steentje bij willen dragen, nodigen we van harte uit om zich te melden. Dan kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen.”

Wijkwebinars en inspraak

Eerder dit jaar, in april en mei, heeft de gemeente al met inwoners per wijk gesproken tijdens de (online) wijkwebinars. Tijdens deze webinars zijn de ideeën voor de wijkaanpak gedeeld en inwoners konden vragen stellen en reacties geven onder andere aan de hand van realtime peilingen. De informatie die hier uit is opgehaald is in deze Transitievisie Warmte opgenomen. De gemeente hoort graag of bewoners zich kunnen vinden in de voorgestelde wijkaanpak door het indienen van een zienswijze. De voorgestelde aanpak per wijk zoals deze in de Transitievisie staat, wordt ook gedeeld via de wijkkanalen zoals buurtnieuwsbrieven, wijkkrantjes en bewonersorganisaties. Uiteraard kunnen inwoners, vooruitlopend op deze aanpak, nu al kleine energiebesparende maatregelen treffen zoals tochtstrips aanbrengen, korter douchen of verlichting voorzien van ledlampen. Op 8 oktober, de dag van de duurzaamheid, start de gemeente met een actie om die kleine maatregelen te stimuleren. Houd onze nieuwskanalen daarom in de gaten!

De concept Transitievisie Warmte ligt voor een ieder ter inzage tot en met donderdag 21 oktober 2021. U kunt een reactie geven op het concept door het indienen van een zienswijze. Uw zienswijze kunt u mailen naar stadhuis@rijswijk.nl onder vermelding van 'zienswijze Transitievisie Warmte'. U kunt uw zienswijze ook per post indienen. Lees hier meer hierover.