Controle op jaarrekening gemeente Rijswijk niet tijdig afgerond

De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk kan op 9 juli aanstaande de jaarrekening 2018 niet vaststellen. De accountant heeft het college van B&W laten weten de controle op de jaarrekening niet tijdig te kunnen afronden. Het college betreurt deze gang van zaken ten zeerste. Te meer daar de jaarrekening voorzien van een de accountantsverklaring voor 15 juli 2019 bij de provincie moet zijn ingediend.

Accounting
Gelet op de zorgvuldigheid stelt het college de raad voor om de jaarrekening niet te laten vaststellen onder voorbehoud. De raad beschikt dan niet over het definitieve oordeel van de accountant. Dit is onwenselijk. Het college stelt voor om de jaarrekening vast te laten stellen in de eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces.

Consequenties

De wettelijke termijn voor het indienen van de door de raad vastgestelde jaarrekening 2018 met accountantsverklaring bij de provincie is zoals gezegd 15 juli aanstaande. Over de vertraging staat de gemeente in contact met de provincie. Op een later moment besluit de provincie of het huidige repressieve toezicht (controle achteraf) gehandhaafd blijft.

Oorzaak vertraging

Dit jaar is door de accountant een veel zwaardere én integrale controle aangekondigd in vergelijking met voorgaande jaren. Door de extra controle werkzaamheden liep het proces vertraging op. Het college laat weten een interne procesverbetering door te voeren, waardoor de controle van de accountant volgend jaar soepeler zal verlopen.