College stelt leerplichtverslag 2017-2018 vast

Het aantal leerplichtigen in Rijswijk is het afgelopen schooljaar opnieuw gestegen, en wel van 6733 naar 7098. Dit is een toename van 5,4%. Het aantal meldingen van schoolverzuim, verzuim waarbij een jongere de lessen ongeoorloofd verzuimt, is in verhouding met het aantal leerplichtigen, nagenoeg gelijk gebleven met 4,4%.

Schoolkeuze
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Vanaf 26 september 2017 wordt er door leerplichtambtenaren in de regio volgens de MAS gewerkt. Door deze aanpak wordt geprobeerd jongeren eerder via de hulpverlening op weg te helpen en daardoor het verzuim tegen te gaan. Het inzetten van de juiste hulpverlening is van groot belang en vergt bij iedere afzonderlijk geval een maatwerk-aanpak.

Na een schooljaar volgens deze methode gewerkt te hebben, is de belangrijkste conclusie dat er een sterke afname is in het aantal processen-verbaal. In het schooljaar 2017-2018 is 22 keer een proces-verbaal opgemaakt voor ongeoorloofd schoolverzuim van een leerplichtige jongere van 12 jaar en ouder. In tegenstelling tot andere gemeenten, verwijzen de leerplichtambtenaren in Rijswijk jongeren relatief vaak door voor een Halt-afdoening spijbelen. In 17 van de 22 processen-verbaal bleek het mogelijk om met een Halt-afdoening de leerlingen te bewegen weer naar school te gaan.

Schooljaar 2018-2019

Een vroege signalering van verzuim is cruciaal om erger verzuim bij uitstroom naar het voortgezet onderwijs te voorkomen. De leerplichtambtenaren  zetten zich ook het komende schooljaar actief in om het belang van verzuimmeldingen bij de basisschooldirecteuren onder de aandacht te brengen.

Het hele verslag is hier te lezen.