Begroting 2021 aanzet voor hervorming financieel beleid Rijswijk

Het college van burgemeester en wethouders gaat hervormingen doorvoeren om de financiën de komende jaren in een rustiger vaarwater te krijgen. Het college komt met een aantal voorstellen waarin kostenbesparingen enerzijds en slimme investeringen in de stad anderzijds tot betere resultaten moeten gaan leiden.

Rijswijk is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Het inwoneraantal stijgt naar boven de 60.000. Dit betekent meer vraag naar huizen, voorzieningen, werkgelegenheid, groen en scholen. Tegelijk met de groei staat Rijswijk ook voor grote veranderopgaven. Nieuwe technologieën en maatschappelijke vraagstukken vragen om andere innovatieve investeringen om een gezond woon-en werkklimaat in de stad te behouden.

Hervormingen gemeente begroting

Het college heeft de begroting voor 2021 in evenwicht kunnen brengen. Zo is de keuze gemaakt hervormingen door te voeren waardoor de tekorten de komende jaren beter opgevangen kunnen worden.

Wethouder Financiën Jeffrey Keus: “We staan voor grote uitdagingen. Tegenvallende cijfers, een onzekere financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten maar ook de effecten van Corona vragen ons om nieuwe keuzes te maken. We hebben de begroting in evenwicht kunnen brengen. Maar we moeten andere keuzes maken om de kosten ook op lange termijn onder controle te houden. ”

Voorkomen is beter dan genezen

De hervormingen hebben als uitgangspunt met dezelfde euro meer te bereiken. Daarom moet er bezuinigd worden om noodzakelijke investeringen in de stad mogelijk te blijven maken. Het college wil dit bereiken door efficiënter te werken en door andere keuzes te maken in plaats van het verhogen van de OZB.  

Voor het sociaal domein komt er een plan van aanpak met hervormingsvoorstellen voor WMO en Jeugdzorg. Net als bij andere gemeenten heeft ook Rijswijk te maken met financiële tekorten op het budget voor jeugdhulp en WMO. Meer inzetten op preventie van zorg en daarmee het voorkomen van hoge zorgkosten, is een onderdeel van het nieuwe hervormingsplan. Daarnaast gaat de gemeentelijke organisatie zelf bezuinigen.

Investeren in de kwaliteit van de stad

Het college vindt het belangrijk in de stad te blijven investeren. Achterstallig onderhoud wordt nu aangepakt en er wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid, wijkontwikkeling en voorzieningen. Wethouder Keus: “Welzijn van de bewoners staat voorop ondanks dat de budgetten behoorlijk onder druk staan. We kijken kritischer naar de uitgaven en gaan meer het principe hanteren van de gebruiker betaalt. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is: We bezuinigen waar kan, hervormen waar mogelijk en investeren in zaken die de stad nodig heeft. We zoeken slimme samenwerkingsverbanden in de regio. Zo houden we de stad én onze financiën ook op de lange termijn gezond.”

De gemeenteraad bespreekt op 3 november de programmabegroting.