Akkoord voor wonen en werken in een vitale en toekomstbestendige leefomgeving

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam en Rijswijk sluiten een eerste woon- werk akkoord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan een vitale leefomgeving met voldoende woningen en werkgelegenheid.

                                                  

Akkoord op hoofdlijnen

Gelet op de druk op de woningmarkt en het tekort aan voldoende ruimte voor bedrijven in Zuid-Holland, maken de gemeenten en de provincie in dit akkoord gezamenlijk afspraken over wonen én werken in de regio. Het woon-werkakkoord stelt als doel de woningbouw al op korte termijn te realiseren, door concrete afspraken te maken die zorgen dat locaties daarvoor beschikbaar komen. Tegelijkertijd blijft er door de afspraken voldoende ruimte in deze regio beschikbaar voor passende bedrijvigheid op de korte en lange termijn. De vier gemeenten en de provincie streven ernaar om in het vierde kwartaal een definitief woon-werkakkoord te bereiken.

Woningbouw en bedrijvigheid

Mede door schaarse ruimte in deze regio worden bedrijventerreinen steeds vaker omgevormd tot gemengde woon-werkgebieden. Woningbouw op de transitielocaties, veelal locaties die nu nog vrijwel uitsluitend in gebruik zijn voor bedrijfshuisvesting, vraagt om een goede oplossing zodat er voldoende bedrijfsruimte beschikbaar blijft. Dit zowel vanuit oogpunt van werkgelegenheid en welvaart als vanuit het streven om mobiliteitsbewegingen te verminderen en een meer circulaire economie mogelijk te maken.

Transformatielocaties

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse transformatielocaties. Zo heeft Den Haag plannen met de Binckhorst. Rijswijk werkt aan plannen voor de Plaspoelpolder, Delft aan de Schieoevers en Leidschendam-Voorburg aan Vliethaven en Klein Plaspoelpolder. Allemaal gebieden waar van oudsher bedrijvigheid met een hogere milieucategorie gevestigd was. Daarnaast zijn al deze terreinen ontsloten door een waterweg De Vliet/ De Schie. De ruimte voor bedrijven met een hogere milieucategorie is schaars. Dit moeten we beschermen. Met dit woon-werkakkoord spreken partijen af om via maatwerk een goede balans te vinden tussen ruimte voor zowel wonen als werken.

In Rijswijk zijn het Kesslerpark en omgeving en het Havengebied Plaspoelpolder opgenomen in het woon-werkakkoord waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt: Voor het havengebied staan 2250 woningen op de planning en wordt 70.000m2 getransformeerd naar moderne bedrijfshuisvesting. In het Kesslerpark zijn er plannen voor een campusmilieu met een mix van wonen, werken en leren.