Monumentale boom aanmelden of kappen

Algemeen

U kunt een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen aan of rondom een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

Wijzigingen moet u aan de gemeente melden. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen. U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming. 

Aanvragen

Zo meldt u een monumentale boom aan of geeft u een wijziging door:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • bij een wijziging: wat er met de boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom gaat veranderen

Zo vraagt u een vergunning aan voor het kappen van een monumentale boom:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • waarom de boom gekapt moet worden
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Voorwaarden

Deze wijzigingen moet u aan de gemeente melden:

 • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
 • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd, zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
 • De boom heeft onderhoud nodig.
 • De boom geeft overlast.
 • U gaat de omgeving van de boom veranderen. Bijvoorbeeld door bouwactiviteiten, aanleg van bedrading of graven in de nabijheid.
 • De boom heeft schade opgelopen of is ziek.
 • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood.

De gemeente kan uw verzoek voor het kappen afwijzen als:

 • De boom geen hinder oplevert.
 • De boom bijzonder is voor een straat of buurt.
 • De boom onderdeel is van een rij bij elkaar horende bomen.

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.