Karel Doormanlaan 155-157

Op de locatie Karel Doormanlaan 155-157 staat nu een kantoorgebouw. Op een kinderdagverblijf na wordt dit gebouw al gedurende lang tijd niet meer gebruikt. De eigenaar van de locatie heeft het voornemen de locatie te ontwikkelen voor de bouw van 64 appartementen.

Karel Doormanlaan 155

Gedacht wordt aan twee woongebouwen van maximaal 5 en 7 verdiepingen op een ondergrondse parkeergarage. De beoogde woningen zijn bestemd voor de vrije sector middensegment. De buitenruimte van de nieuwe bebouwing wordt groen ingericht en sluit aan op het tegenovergelegen Park De Driesprong. Wethouder Armand van de Laar: “We doen er alles aan om ontwikkelaars te bewegen om middeldure woningen met huren tot circa € 900,- te realiseren. Hieraan is in Rijswijk veel behoefte.”

Op 16 april 2018 heeft de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst gehouden over dit bouwplan. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er geen grote wijzigingen in het plan aangebracht.  De belangrijkste wijziging zijn de zonnepanelen op de daken.

Het college staat in beginsel positief tegenover het voorgestelde bouwplan. Het bouwplan past niet in het geldende bestemmingsplan. Het college heeft besloten een herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen die de nieuwbouw mogelijk maakt. Marloes Borsboom: “In Rijswijk bouwen we naar behoefte. In dit geval zorgen we ervoor dat er in Te Werve voldoende woningen in het middensegment, in een gemêleerde wijk met een evenwichtige sociale opbouw worden gebouwd.”

Inspraak

Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage van vrijdag 8 maart 2019 tot en met donderdag 18 april 2019. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 18 maart 2019 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in de Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10. U kunt vrij binnenlopen tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Tijdens deze inloop is er gelegenheid om kennis te nemen van het bouwplan en het bestemmingsplan. Ook kunt u bij de ontwikkelaar en de gemeente vragen stellen over het plan en de procedure. Veelgestelde vragen vindt u al hier.