Karel Doormanlaan 155-157

Momenteel staat het pand aan de Karel Doormanlaan 155-157 leeg (voormalige GGD-locatie). De ontwikkelaar Lammers Real Estaete wil de locatie herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Het streven is om na de sloop van het gebouw 64 gestapelde vrije sector huurappartementen in het middensegment te realiseren.

Karel Doormanlaan impressie 3

De te realiseren appartementen worden voorzien in twee losse en min of meer gelijke bouwmassa’s, opgebouwd uit 5 respectievelijk 7 verspringende bouwlagen. Aangezien de herontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van vrijdag 18 juni 2021 tot en met donderdag 29 juli 2021. Tijdens de terinzagelegging is 1 zienswijze ingediend. De zienswijze is middels een brief samengevat en beantwoord. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Voor de volledige beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de “Antwoordbrief op zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Karel Doormanlaan 155-157” die als bijlage bij het bestemmingsplan is opgenomen. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is te vinden onder ‘bestanden’. De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 12 oktober 2021 het bestemmingsplan “Karel Doormanlaan 155-157” ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage legging vastgestelde bestemmingsplan

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan “Karel Doormanlaan 155-157” (inclusief bijlagen) liggen met ingang van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpkareldoormanln-VA01.

Een belanghebbende en degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet eerder in werking dan dat op een dergelijk verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.