Watervergunning aanvragen


U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

  • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt
  • grondwater wilt oppompen en daarna gebruiken
  • een sloot moet leegpompen

Veel kleinere activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan volgt u de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen geldt de gewone procedure.